Viết một cách chính xác (phần 1): Luyện tập chỉnh sửa luận văn tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngày)

Ha long bay

Viết một cách chính xác (phần 1): Luyện tập chỉnh sửa luận văn tiếng Anh
Các chuyên gia bận rộn thường không có thời gian đọc từng câu chữ của một báo cáo dài dòng, do đó cố rất nhiều các bài viết của các nhà khoa học kỹ thuật bị từ chối hoặc bị kéo dài thời gian đăng tải, đó chính là do họ thiếu đi khả năng biểu đạt một cách ngắn gọn và xúc tích.

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex01.htm

A. Use Active Voice Frequently Ngữ khí chủ động thường dùng
Làm sao để sử dụng số chữ ít nhết để biểu đạt một cách hoàn chỉnh ý tứ là thách thức với của các tác giảngành khoa học kỹ thuật,do đó ở đây có một bí quyết, đó là sử dụng ngữ pháp chủ động.

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex04.htm

B. Use Verbs Instead of Nouns Động từ thay thế cho Danh từ
Nguyên nhân câu cú rườm rà là do sử dụng quá nhiều danh từ, thông thường thì các Danh từ là do các Động từ chuyển hóa mà thành, mà kết quả là khiến cho Động từ không còn tác dụng.
2.Lạm dụng quá mức Danh từ cũng sinh ra nhiều Giới hệ từ thừa thãi

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex08.htm

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_1.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_01.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_02.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_03.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_04.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_05.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_06.ppt

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

Increasing the Vocabulary of Chinese Writers Through Contrastive Rhetoric

3. Sách: Sổ tay luyện tập chỉnh sửa luận văn kỹ thuật tiếng Anh GS Teddy Knoy (Mỹ)
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (29) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng
Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Despite its alarming rate among the elderly population in developing countries, dementia receives relatively little attention from geriatricians.

Vấn đề nghiên cứu: Although the prevalence of dementia among the elderly is significant in studies involving hospital neurology and endocrinology departments, geriatrics departments generally tend to overemphasize acute illnesses while neglecting chronic ones, explaining why those departments fail to determine the prevalence of dementia as well as equip elderly caregivers with appropriate knowledge skills.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, according to a study involving a hospital neurology department, the prevalence of dementia in the elderly was 30%. Meanwhile, its prevalence nearly doubled (i.e. 50%) in an endocrinology department.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to thoroughly understand the prevalence of dementia in hospital geriatrics departments and related knowledge skills of those caregivers makes it extremely difficult for elderly patients suffering from this debilitating disease to receive early diagnosis and treatment.

Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (29) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should investigate the prevalence of dementia in hospital geriatrics departments and related knowledge skills of caregivers {NOTE: by using WHAT method/consideration/characteristic/property/function that allows it to achieve better results than previous studies?}

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, {HOW MANY?} patients over 60 years old can be screened for cognitive impairment based on the Mini Mental State Examination (MMSE) and diagnosed for dementia according to the Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders V criteria. Caregivers of those patients can then interviewed using a questionnaire survey. Next, those results can be analyzed using SPSS 16.0 software package. (NOTE: Add 1-2 sentences)

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the prevalence of dementia in hospital geriatrics departments is approximately 40%. Moreover, most caregivers lack sufficient knowledge of this disease. (NOTE: Add any additional secondary anticipated results)

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can significantly contribute to the efforts of dementia researchers and practitioners to devise a framework within hospital geriatrics departments to diagnose and treat those sufferers early on and orient caregivers on how to improve the quality of life of those individuals.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s