Viết một cách chính xác (phần 2): Luyện tập chỉnh sửa luận văn tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngày)

Buddha statue, Nha Trang

Viết một cách chính xác (phần 2): Luyện tập chỉnh sửa luận văn tiếng Anh
C. Create Strong Verbs Sử dụng động từ mạnh

1. Sử dụng cách động từ có tác dụng làm cho ý tứ của câu trở nên rõ ràng, tuy
nhiên có một số động từ lại không có tác dụng mô tả động tác, ví dụ như: is,
are, was, were, has, give, make, come, hay như: take v…v.

2. Người viết nân sử dụng một số các động từ mạnh để chỉ rõ một hành vi cụ thể

Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex12.htm

D. Avoid Overusing Sentences that Begin with It and There/ Cố gắng tránh việc sử
dụng quá mức từ It và There ở đầu câu

1. Câu sử dụng It vàThere để mở đầu thường khiến cho văn phong trở nên nặng
nề và ý nghĩa không rõ ràng.

2. Trừ khi It là thay thế cho danh từ đã được xác định ở câu phía trước, nếu không
thì nên tránh việc sử dụng các câu dạng It is.

Exercise: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex16.htm

E. Delete Redundant and Needless Phrases loại bỏ các thành phần trùng lặp và không

1. Kỳ thực các thành phần, từ ngữ bị trùng lặp đều có thể bỏ đi, hoặc cũng có thể
dùng các phương thức biểu đạt gọn ghẽ rõ ràng hơn.

2. Người viết nếu không chú ý đến chi tiết này có thế khiến cho câu trở nên dài.

3. Bài tập: www.chineseowl.idv.tw/html/Exercise/ex20.htm

Tài liệu: Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_1.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_01.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_02.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_03.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_04.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_05.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Conciseness_06.ppt

Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

Increasing the Vocabulary of Chinese Writers Through Contrastive Rhetoric

Sách: Sổ tay luyện tập chỉnh sửa luận văn kỹ thuật tiếng Anh GS Teddy Knoy (Mỹ)
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (30) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Infectious disease outbreaks of influenza A represent a major public health concern. The influenza A virus can create different versions of mutant neuraminidase, the protein found on the surface of the virus, resulting in a situation in which unknown mutations of this protein have caused significant mortalities and warranting further attention.

Vấn đề nghiên cứu: Despite the considerable amount of attention paid to different mutated versions of neuraminidase (NA), research is lacking on all possible mutations of NA and their ability to resist ordinary NA inhibitors in consideration of the free binding energy value received after a mutated NA version and an antiviral drug molecule are bound to each other.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, until now, nine neuraminidase have been identified, and four NA inhibitors have been approved for use to combat the virus. As is well documented, a thousand point mutations of these nine NA types have been identified separately over the past two decades. Nevertheless, this amount of mutations is significantly smaller than the total number of mutant versions of neuraminidase that can appear worldwide. Moreover, their ability to resist the above four NA inhibitors remains unknown.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to more thoroughly elucidate all possible mutations of NA with respect to whether they are resistant to medications commonly administered to combat the virus makes it impossible to alleviate further patient suffering from the infectious disease caused by this virus and to ensure the reliability of available, ultimately increasing mortality rates.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s