Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 2): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Thac chinh ban Gioc

Mười điểm giống và khác nhau trong cấu trúc câu tiếng Anh (phần 2): Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
D. Avoid overemphasis of clauses involving comparison

Giữ sự trực tiếp và đơn giản trong hình thái câu như: Danh từ + Động từ + Thụ

từ/(Giới hệ từ), đồng thời tránh việc để Giới hệ từ có tính so sánh ở phía đầu câu.

Nếu mục đích của Giới hệ từ chỉ là để biểu thị ý so sánh, mặt khác cũng không có tác

dụng nối 2 phân câu hoặc các đoạn văn thì không nên đặt nó ở đầu câu.

Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit4.htm

E. Avoid overemphasis of “domains”

Sử dụng các câu đơn đơn giản như: Danh từ + Động từ + Thụ từ/(Giới hệ từ).Trừ khi

1. Giới hệ từ nằm trong cấu trúc câu: Danh từ + Động từ + Danh từ + Động từ biểu

2. Giới hệ từ có tác dụng hạn chế (xem tại Phần số 5)

3. Giới hệ từ có tác dụng liên kết 2 câu hoặc các đoạn văn (Xem tại phần số 6).

Còn lại là không nên đặt Giới hệ từ ở đầu câu.

Trong khi viết bài báo kỹ thuật bằng tiếng Anh, việc đặt Giới hệ từ có tính điều kiện ở

đầu câu là không thường gặp.Ngược lại, người Mỹ lại có thói quen đặt “Kết quả” đặt

đầu câu nhằm ý nhấn mạnh, nếu làm như vậy thì ý nghĩa của câu được biểu đạt trực

tiếp hơn, đồng thời cũng khiến người đọc dễ dàng nhận ra được chủ đề và trọng điểm

Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit5.htm

F. Use transition to link sentences and promote the manuscript’s flow

Sử dụng câu đơn trực tiếp như: Danh từ + Động từ + Thụ từ/Giới hệ từ. Nhưng khi

Giới hệ từ (Phó từ hoặc các ngữ đoạn tương quan khác) biểu thị tính liên kết ở chỗ nối

hai phân câu hoặc 2 đoạn văn lại có tác dụng.

Sử dụng một cách hài hòa các Giời hệ từ có tính liên kết (hoặc Phó từ) có tác dụng

làm cho cả đoạn văn trở nên thông suốt và mạch lạc, giảm bớt tình trạng “Phân mảnh

Xem thêm… www.chineseowl.idv.tw/html/unit6.htm

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/workshop_2.ppt
2. Các bài viết:
Các vấn đề thường gặp trong công trình bài viết tiếng Anh
www.chineseowl.idv.tw/html/n.htm

Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class

3. Sách:
Sổ tay bồi dưỡng kỹ năng biên tập tiếng Anh (phần Nâng cao)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (2) Cover letter for journal submissions and reviewers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (1) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

*Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Consumer demand for hard disc bandwidth has significantly increased in recent years owing to the large size of files and increased disc size.

*Vấn đề nghiên cứu: However, the conventional interface for hard discs cannot easily support such a high bandwidth and demands many pin counts to comply with such a requirement.

*Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, the conventional interface requires 28 pins and can only support 133 MHz bandwidth. Consequently, the failure rate in manufacturing exceeds 5% when the conventional interface must satisfy 150 MHz bandwidth requirements.

*Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Doing so prevents the integration of many functions into a chip with limited pin counts because the conventional interface not only requires many pins, but also makes commercialization impossible.

Lac Hong University Writing Center

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s