Viết một bài miêu tả về giả thuyết nghiên cứu (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

Hoian port np

Viết một bài miêu tả về giả thuyết nghiên cứu (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngày 3/11/2015:
* Viết một bài miêu tả về giả thuyết nghiên cứu (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (8): Review Process For Journal Authors
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (2) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ): Marketing
Viết một bài miêu tả về giả thuyết nghiên cứu (Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế)

* Mục tiêu công việc: mục tiêu đề án công việc của bạn là gì?

* Phương pháp để đạt được mục tiêu: các bước trong kế hoạch của bạn để đạt được mục tiêu là gì?

* Kết quả dự kiến: bạn dự kiến kết đạt được là gì?

* Đóng góp cho lĩnh vực: đề án công việc của bạn có đóng góp gì cho lĩnh vực liên quan?

1. Power Point Presentations:

Sắp xếp bài báo nghiên cứu cho các tạp chí quốc tế

Đề cương nghiên cứu Nền tảng

Đề cương nghiên cứu Dự án

Trình bày vấn đề nghiên cứu

Trình bày các giả thuyết nghiên cứu

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (1)

Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (1)

Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (1)

Tổ chức lớp viết báo khoa học y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (1)

2. Mật khẩu chương trình học: Đề cương làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả

3. Tiêu đề
Đề cương làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả

4. Sách:
Đề cương làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả Kha Thái Đức

5. Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise50.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise51.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise52.htm

6. Mẫu bài tập:

Chỉnh sửa tiếng Anh/mẫu bài tập

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (8): Review Process For Journal Authors
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (2) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Ví dụ: Marketing

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The increasing popularity of credit card use in Taiwan has made it possible for banking institutions not only to acquire extensive customer data, but also to analyze such data to optimize marketing management practices, which is essential for corporate survival.

Vấn đề nghiên cứu: However, differentiated marketing practices in Taiwan are insufficient, with conventional methods seldom incorporating strategies that analyze customer data effectively. Thus, the lack of interacting with customers will diminish the focus of the Product and Promotion strategy. For instance, conventional methods fail to provide convenient services to customers efficiently.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Namely, although the mail-order division of a company sends its promotional materials to its customers, only 10% of those customers subsequently purchased those advertise products. The inability to identify whom those 10% potential customers are in advance makes it impossible not only to save the remaining 90% overhead costs of the promotional materials, but also to prevent the sales division from concentrating on potential customers to enhance work productivity by providing upgraded products and services.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Consequently, conventional methods may cause decision makers to select inappropriate strategies. Additionally, the lack of a differentiated marketing strategy will lead to inefficiency and high overhead costs. Under such circumstances, banking institutions can not implement product promotion effectively owing to the inability not only to provide reliable services, but also to adopt differentiated marketing practices.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s