Kế hoạch thu thập tài liệu nghiên cứu hiệu quả (Phần 1) Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym

Hoi An, Vietnam (3340067177)

Kế hoạch thu thập tài liệu nghiên cứu hiệu quả (Phần 1) Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Kế hoạch thu thập tài liệu nghiên cứu hiệu quả (Phần 1)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (15):
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (6) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ): Information Engineeering
(Khoảng 550-750 từ)

* Trình bày sự hứng thú đối với lĩnh vực nghiên cứu
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise1.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise2.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise3.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise4.htm

* Trình bày những nội dung đã được nghiên cứu trước đó
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise5.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise6.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise7.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise8.htm

* Mô tả nền tảng của vấn đề và thành tựu đã đạt được
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise9.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise10.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise11.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise12.htm

* Giới thiệu kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise13.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise14.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise15.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise16.htm

1. Power Point Presentations:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

khoản 1 Trình bày sự hứng thú đối với lĩnh vực nghiên cứu

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 2 Trình bày những nội dung đã được nghiên cứu trước đó

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 3 Mô tả nền tảng của vấn đề và thành tựu đã đạt được

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 4 Giới thiệu kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 5 Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

(Phần 1)

(Phần 2)

2. Mật khẩu chương trình học: Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh hiệu quả

3. Sách:
Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh hiệu quả Kha Thái Đức

4. Bài viết:

(Phần 1)

(Phần 2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (15): Reading Scientific Journals
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (6) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ): Information Engineeering

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu Mobile phones have pervaded daily life since the end of 2002, as evidenced by the number of subscribers in Taiwan surpassing the entire population. That percentage increased to 113% by the third quarter of 2003with 25,275,000 subscribers island wide, or an average of 113 mobile phone numbers per 100 individuals.

Vấn đề nghiên cứu However, subscribers find it extremely difficult to switch telecommunication providers owing to the inability to transfer the original phone number to the new service provider.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu A recent survey indicated that two-thirds of 6,000,000 subscribers dissatisfied with their current service providers want to switch operators. However, many of those individuals find it impossible to do so given the inconvenience of changing the original mobile phone number.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu The inability to transfer the original mobile phone number from one telecom provider to another severely restricts subscribers, creating an unfair advantage for established operators and extremely difficult for newly established ones to attract customers.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s