Viết thư giới thiệu (Kế hoạch thu thập tài liệu nghiên cứu hiệu quả) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)

DA LAT VIETNAM JAN 2012 (6864584524)

Viết thư giới thiệu (Kế hoạch thu thập tài liệu nghiên cứu hiệu quả) (Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Viết thư giới thiệu (Kế hoạch thu thập tài liệu nghiên cứu hiệu quả)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (18):
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (2) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ): Radiotechnology
Viết thư giới thiệu (Kế hoạch thu thập tài liệu nghiên cứu hiệu quả)

(Khoảng 225-250 từ)

* Bắt đầu thư giới thiệu và tư cách người giới thiệu

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise33.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise34.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise35.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise36.htm

* Phẩm chất cá nhân của người được giới thiệu liên quan đến quá trình học tập và phần kết thư

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise37.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise38.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise39.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise40.htm

1. Power Point Presentations:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

khoản 1 Trình bày sự hứng thú đối với lĩnh vực nghiên cứu

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 2 Trình bày những nội dung đã được nghiên cứu trước đó

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 3 Mô tả nền tảng của vấn đề và thành tựu đã đạt được

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 4 Giới thiệu kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 5 Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

(Phần 1)

(Phần 2)

2. Mật khẩu chương trình học: Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh hiệu quả

3. Sách:
Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh hiệu quả Kha Thái Đức

4. Bài viết:

(Phần 1)

(Phần 2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (18): What is substantive editing?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (2) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ): Radiotechnology

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Most cancer patient treatments use radiation in a high energy linear accelerator. An energy level exceeding 10MV in the linear accelerator output will not only incur neutron contamination, but also cause redundant absorption dosages for patients. Still, an energy level exceeding 10MV must be used in radiation therapy to monitor the neutron yield. Handling an excessive amount of neutron contaminants requires not only selecting the most appropriate treatment method or dose rate in real-time, but also decreasing redundant absorption dosages for patients.

Vấn đề nghiên cứu: Although capable of determining the amount of neutrons during treatment, the TLD detection method, i.e. a commonly adopted approach in which a high concentration is used is expensive and inefficient in clinical practice. For instance, TLD can only be used once per patient, with a new patient requiring a replacement of all TLD in the treatment room. Additionally, TLD can not obtain the dose rate in real-time.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, detecting the neutron quantity of ten patients daily would require using hundreds of TLD. Additionally, technical personnel spend an additional fine minutes in changing the TLD for new patients, with additional personnel required as well as in reading the TLD results.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to resolve the expensive and inefficient nature of TLD will not only increase material and personnel expenses, but also eventually lead to both unnecessary delays in patients receiving treatment in real-time and fewer patients receiving this treatment owing to its complexity.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s