Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 2)

DA LAT VIETNAM JAN 2012 (7010679555)

Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 2)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 2)
– Mô tả trình độ học vấn và các thành tích có liên quan đến công việc.
– Giới thiệu các nghiên cứu và các công việc chuyên môn liên quan đến công việc.
– Mô tả các hoạt động ngoại khóa liên quan đến công việc.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (21): What you need to know about choosing a journal
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (4) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Finance)
Báo cáo Ứng dụng việc làm (phần 2)

(Khoảng 550-750 từ)

* Mô tả trình độ học vấn và các thành tích có liên quan đến công việc.
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise68.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise69.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise70.htm

* Giới thiệu các nghiên cứu và các công việc chuyên môn liên quan đến công việc.
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise71.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise72.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise73.htm

* Mô tả các hoạt động ngoại khóa liên quan đến công việc.
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise74.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise75.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise76.htm

1. Power Point Presentations:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/Book81.ppt

Bày tỏ quan tâm đến một nghề

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

Thư ứng dụng việc làm

2. Mật khẩu chương trình học: Viết đơn xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả

http://www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Tiêu đề

Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 1)

Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 2)

4. Sách:

Tự truyện viết thư xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả Kha Thái Đức

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (20): Advice on academic publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (21): What you need to know about choosing a journal
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (4) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Finance)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Intellectual capital is a significant resource for creating a company’s wealth. Although tangible assets such as property, facilities, and equipment continue to play a vital role in manufacturing products and providing services, their relative importance has declined with the increasing importance of knowledge-based assets. Although capable of determining the value of tangible assets that can be quantified in a company, conventional accounting methods do not include knowledge-based assets, subsequently inducing an underrating of a company’s value.

Vấn đề nghiên cứu: Additionally, scientific and technological advances have heightened the importance of intellectual capital. For instance, online gaming companies emphasize the ownership of intellectual capital rather than tangible assets. In this respect, the value of online gaming companies has seldom been evaluated in previous studies.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: As evidence of its popularity, online gaming ranks at the top of the gaming industry, with generated revenues of $US 1 Billion in 1999 skyrocketing to $US 2 Billion in 2002.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to determine the value of companies without incorporating intellectual capital will not only led to an underrating of their value, but also make it impossible to understand how intellectual capital impacts the online gaming market.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s