Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)

Hue Imperial City (14556804807)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 1)
– Thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu
– Những kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu đã từng có
– Mô tả bối cảnh của vấn đề nghiên cứu và thành tựu đã đạt được
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (23): Developing a research proposal
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (5) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)
Vấn đề phương diện học thuật (Phần 1)

* Thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise89.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise90.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise91.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise92.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise147.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise148.htm

* Những kiến thức về lĩnh vực nghiên cứu đã từng có

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise93.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise94.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise95.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise96.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise149.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise150.htm

* Mô tả bối cảnh của vấn đề nghiên cứu và thành tựu đã đạt được

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise97.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise98.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise99.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise100.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise151.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise152.htm

1. Power Point Presentations:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

khoản 1 Trình bày sự hứng thú đối với lĩnh vực nghiên cứu

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 2 Trình bày những nội dung đã được nghiên cứu trước đó

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 3 Mô tả nền tảng của vấn đề và thành tựu đã đạt được

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 4 Giới thiệu kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 5 Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

(Phần 1)

(Phần 2)

2. Mật khẩu chương trình học: Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh hiệu quả

2.Mật khẩu chương trình học: Viết kế hoạch học tập hiệu quả
http://www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm
3.Sách:
Viết kế hoạch học tập hiệu quả Kha Thái Đức
http://www.chineseowl.idv.tw/html/b6.htm
4. Bài viết:
(Phần 1)

(Phần 2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (23): Developing a research proposal
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (5) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Regional hospitals in Taiwan lack an adequate number of physicians and wards for critically ill patients. Emergency care staff can thus provide only primary care for those patients before transferring them to a larger medical center.

Vấn đề nghiên cứu: Such patients are thus unlikely to return to regional hospitals for subsequent visits, instead opting for those larger medical centers for primary care.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Changing trends among hospitals patients significantly impact the operating budgets of regional hosptials. For instance, according to statistics from Eng Chu Kong Hospital, the transfer rate of emergency room patients to larger medical centers reached 50% in 2003, subsequently deceasing the ward utility rate to 20%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: This statistic has greatly concerned hospital administrators, especially with respect to how to effectively adopt customer relations management (CRM) in order to keep regional hospital patients from transferring to larger medical centers.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s