Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

Vietnam 066 (6693198597) (3)

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)
– Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu
– Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc học tập
– Mô tả đặc tính cá nhân có liên quan đến việc học tập
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (25): Scientific writing tips
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (6) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)
Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 2)

* Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise101.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise102.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise103.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise104.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise153.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise154.htm

* Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc học tập

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise105.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise106.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise107.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise155.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise156.htm

* Mô tả đặc tính cá nhân có liên quan đến việc học tập

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise108.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise109.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise110.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise111.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise157.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise158.htm

1. Power Point Presentations:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

khoản 1 Trình bày sự hứng thú đối với lĩnh vực nghiên cứu

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 2 Trình bày những nội dung đã được nghiên cứu trước đó

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 3 Mô tả nền tảng của vấn đề và thành tựu đã đạt được

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 4 Giới thiệu kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 5 Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

(Phần 1)

(Phần 2)

2. Mật khẩu chương trình học: Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh hiệu quả

2.Mật khẩu chương trình học: Viết kế hoạch học tập hiệu quả
http://www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm
3.Sách:
Viết kế hoạch học tập hiệu quả Kha Thái Đức
http://www.chineseowl.idv.tw/html/b6.htm
4. Bài viết:
(Phần 1)

(Phần 2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (25): Scientific writing tips
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (6) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Poor quality of surgical procedures leads to unnecessarily recurrent medical treatment, subsequently increasing the overhead expenses of hospitals.

Vấn đề nghiên cứu: Whereas individual hospitals realize the level of their own operational quality, Taiwan hospitals have neither collectively accumulated nor shared related medical information for comparison purposes. Operational quality is determined prior to, during and after surgery.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, recurrent or even redundant medical treatment following an operation is often owing to incomplete historical data of the patient, post-operation complications, and a patient’s body temperature that exceeds 38 °C.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to enhance the quality of surgical procedures through the sharing of pertinent data among hospitals will increase both medical fees and societal costs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s