Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

CanThoFloatingMarket

Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)
– Phác thảo các mục tiêu công việc trong tương lai
– Giải thích lý do chọn trường
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (27): So You Want to Be a Science Communicator
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (4) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Những câu hỏi phỏng vấn học thuật dành cho du học và nghiên cứu (Phần 3)

* Phác thảo các mục tiêu công việc trong tương lai

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise112.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise113.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise114.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise115.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise116.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise159.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise160.htm

* Giải thích lý do chọn trường

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise117.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise118.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise119.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise120.htm

(Flash)

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise161.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise162.htm

1. Power Point Presentations:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

khoản 1 Trình bày sự hứng thú đối với lĩnh vực nghiên cứu

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 2 Trình bày những nội dung đã được nghiên cứu trước đó

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 3 Mô tả nền tảng của vấn đề và thành tựu đã đạt được

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 4 Giới thiệu kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc

(Phần 1)

(Phần 2)

khoản 5 Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm

(Phần 1)

(Phần 2)

2. Mật khẩu chương trình học: Đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh hiệu quả

2.Mật khẩu chương trình học: Viết kế hoạch học tập hiệu quả
http://www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm
3.Sách:
Viết kế hoạch học tập hiệu quả Kha Thái Đức
http://www.chineseowl.idv.tw/html/b6.htm
4. Bài viết:
(Phần 1)

(Phần 2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (27): So You Want to Be a Science Communicator
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (4) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As a disease commonly spread through sexual transmission, syphilis also occurs through blood transfusions, exchange of body fluids or through a mother’s placenta to the fetus. Treponema pallidum is the most causitive gent of syphilis.

Vấn đề nghiên cứu: A typical diagnosis method involves preliminary screening nontreponemal tests, e.g., venereal disease research laboratory (VDRL) and rapid plasma reagin (RPR) tests. As the basic syphyilis screen order, VDRL and RPR tests use a patient’s serum for testing. A situation in which a patient has monocyte infection or malaria infection can often interfere with the test results, not only yielding a probability of false positive of around 20% but also causing a high degree of non-specificity. Another typical diagnosis method involves performing a confirmation test, commonly refered to as treponemal tests, which include Treponema pallidum hacmagglutination (TPHA) and Flourescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS). However, these methods are expensive and inefficient.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, conventional determination methods easily miss a patient’s latent phase and have a poor diagnosis accuracy of only around 80% during examination.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to resolve the limitations of conventional methods, i.e. the high non-specificity, expensiveness and inefficiency of VDRL, RPR, TPHA and FTA-ABS, will require not only more personnel to diagnose a disease during a laboratory examination, but also a higher cost per examination. Moreover, a disease in patients in the latent phase is difficult to detect and will likely spread.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s