Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (8/12)

Vn-hue-königst-29-07-07

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (8/12)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn
bản tiếng anh) (8/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (28): Scientific writing: Why are facts not enough?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (4) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (8/12)

Làm thế nào để sử dụng ít từ nhất mà vẫn diễn tả ý tưởng của một người viết một cách hoàn chỉnh là một thách thức lớn, nhưng đây là một bí mật, đó là, việc sử dụng thường xuyên các cú pháp thì chủ động.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

6. The design parameters and noise factors in orthogonal arrays are arranged so that computation of
each experimental combination is made.

7. A multi-response signal-to-noise ratio is developed so that the optimum conditions in the parameter
design stage can be determined.

8. Whether or not the experimental results are valid can not be verified by human judgment.

9. The effectiveness of the proposed method is demonstrated by analysis results.

10. Applicability of the method could be limited with insignificant t-values of the regression
coefficient.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (28): Scientific Writing: Why are facts not enough?</strong>
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (4) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a syphilis diagnostic kit, capable of detecting in only one step the anti-treponema specific antibodies in a patient’s serum or plasma binding to the antigen.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the serum samples of syphilis patients can be analyzed. An experiment involving the syphilis diagnostic kit can then be performed with the Treponema pallidum antigen, TpN 15, TpN17 and TpN 47. Next, the gene recombinant method can be adopted to produce traponemal antigens. Additionally, the fusion protein can be used to achiee protein expression in the E.coli expression system. Moreover, a syphilis recombinant system can be established usingrecombinant technology.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that a fusion protein can be formed using TpN 15, TpN 17 and TpN 47. That protein can then be used by gene recombinant technology to achieve procreation on a large scale. Hopefully, product procreation on a large scale can elevate the sensitivity of detecting syphilis disease to within an accuracy of 100%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: With a high degree of accuracy and specificity, the proposed syphilis diagnostic kit can be applied for use in genetic engineering, protein construction and reagent key technology. Moreover, the diagnostic kit is highly promising for commercialization if the reagent can be developed successfully, thus reducing the diagnostic time while increasing its accuracy significantly.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s