Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

Một góc Ngọ Môn

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)
– Thể hiện sự quan tâm đối với công việc liên quan
– Miêu tả sự hứng thú đối với công việc liên quan
– Mô tả thái độ quan tâm của những người tham gia chuyên ngành trong dự án
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (29): Telling Science Stories
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (5) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 1)

* Thể hiện sự quan tâm đối với công việc liên quan

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise129.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise130.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise131.htm

* Miêu tả sự hứng thú đối với công việc liên quan

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise132.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise133.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise134.htm

* Mô tả thái độ quan tâm của những người tham gia chuyên ngành trong dự án

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise135.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise136.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise137.htm

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

Bày tỏ quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-1-bo-qua-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc
http://owl.lhu.edu.vn/6-2-mo-ta-cac-linh-vuc-hoac-nganh-cong-nghiep-ma-nghe-nghiep-cua-mot-nguoi-thuoc/

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-3-mo-ta-su-tham-gia-trong-mot-du-phan-anh-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-4-mo-ta-nen-tang-hoc-van-va-thanh-tich-co-lien-quan-den-viec-lam/

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-5-gioi-thieu-nghien-cuu-va-kinh-nghiem-chuyen-mon-lien-quan-den-viec-lam/

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-6-mo-ta-cac-hoat-dong-ngoai-khoa-co-lien-quan-den-viec-lam/

Thư ứng dụng việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-7-thu-ung-dung-viec-lam/

2. Mật khẩu chương trình học: Viết kế hoạch học tập hiệu quả
www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Sách:
Viết kế hoạch học tập hiệu quả Kha Thái Đức
www.chineseowl.idv.tw/html/b6.htm

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (29): Telling Science Stories
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (5) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As a steroid hormone, cortisol is the main peripheral secretory product of the hypothalmic pituitary adrenal stress neuroendocrine axis. The cortisoldiurnal pattern fluctuates constantly, necessitating the search for a fast reacting and commercially available cortisol.

Vấn đề nghiên cứu: While cortisol is normally administered as a serum, conventional sampling methods are invasive. Additionally, using the ELISA kit for examination is expensive.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, using the commercially available ELISA kit to examine the serum is markedly more expensive than using a customized procedure to examine the saliva. Moreover, examining the serum requires more than two days.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to examine the cortisol with a customized ELISA kit will make the cost prohibitively high; in addition, the sampling procedure must be an invasive one. Moreover, the inability to reduce the sampling time may lead to hematolysis and interference with the serum during examination.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s