Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

Truc Lam Zen Monastery 29

Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)
– Mô tả bối cảnh của vấn đề nghiên cứu và thành tựu đã đạt được
– Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu
– Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc học tập
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (41):
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)
Vấn đề phỏng vấn công việc (Phần 2)

* Mô tả bối cảnh của vấn đề nghiên cứu và thành tựu đã đạt được

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise138.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise139.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise140.htm

* Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise141.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise142.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise143.htm

* Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc học tập

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise144.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise145.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise146.htm

1. Power Point Presentations:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

Bày tỏ quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-1-bo-qua-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc
http://owl.lhu.edu.vn/6-2-mo-ta-cac-linh-vuc-hoac-nganh-cong-nghiep-ma-nghe-nghiep-cua-mot-nguoi-thuoc/

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-3-mo-ta-su-tham-gia-trong-mot-du-phan-anh-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-4-mo-ta-nen-tang-hoc-van-va-thanh-tich-co-lien-quan-den-viec-lam/

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-5-gioi-thieu-nghien-cuu-va-kinh-nghiem-chuyen-mon-lien-quan-den-viec-lam/

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-6-mo-ta-cac-hoat-dong-ngoai-khoa-co-lien-quan-den-viec-lam/

Thư ứng dụng việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-7-thu-ung-dung-viec-lam/

2. Mật khẩu chương trình học: Viết kế hoạch học tập hiệu quả
www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Sách:
Viết kế hoạch học tập hiệu quả Kha Thái Đức
www.chineseowl.idv.tw/html/b6.htm

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (41) What are the differences between European and American academic interviews?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineeering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu Despite a large frequency offset, wide range locking with fast acquisition circuit-designed carrier recovery helps a digital receiver to lock the carrier frequency in a short time with a tolerable error rate.
Vấn đề nghiên cứu However, conventional methods cannot do so just by utilizing a digital phase-locked loop (PLL) circuit since the loop filter is a one-order low-pass filter.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu While a loop filter with a wide bandwidth causes large vibration and ultimately a high error rate, a loop filter with a narrow bandwidth leads to slow convergence that takes over ten times longer than the estimated acquisition time.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu Furthermore, a loop filter with a narrow bandwidth may not recover the carrier while the receiver suffers from a large frequency or phase offset, leading to failure in the digital receiver.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s