Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

DuongDong

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)
– Thể hiện sự hứng thú với công việc
– Miêu tả sự hứng thú với ngành nghề
– Miêu tả biểu hiện hứng thú với các phương án làm việc chuyên môn
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (44) : ‘How do I sell myself when I don’t have a lot of work experience?’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Information Engineering)
Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 1)

* Thể hiện sự hứng thú với công việc

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise420.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise421.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise422.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise423.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise424.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise425.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise426.htm

* Miêu tả sự hứng thú với ngành nghề

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise427.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise428.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise429.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise430.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise431.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise432.htm

* Miêu tả biểu hiện hứng thú với các phương án làm việc chuyên môn

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise433.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise434.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise435.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise436.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise437.htm

1. Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (1 of 2)

Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (2 of 2)

2. www.chineseowl.idv.tw/html/effective_career.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Sách :www.ycrc.com.tw/bookdata.php?publisher=yangchih&search=A6504

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (44) : ‘How do I sell myself when I don’t have a lot of work experience?’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Information Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design a GIS-based architecture that supports an automatic reporting service through handheld mobile devices.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the coordinates of a PDA user can be obtained using a GPS module. These coordinates can then be transmitted to the back-end server through a wireless network and used as the filter to query the database. Next, query results can be sent back to the PDA, triggering an event to inform the PDA user.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the GIS-based architecture can automatically page PDA users through a wireless network when desired local information becomes available. Using the global positioning system (GPS) feature, the system will periodically send the position of the use to the server. The server will then check for any local news about disasters or roadblocks, and for advertisements. The results will be sent back to the user’s machine and an event triggered to remind the user. The proposed GIS-based architecture can enable PDA users to access information with their geographic position’s functioning as a filter. This avoids sending too much junk information to users.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Limited by bandwidth and the speed of wireless network, this study also offers strategies for data storage that involve a robust multi-tier architecture. A large amount of geographic data is placed on the server, and only required data are transferred to the client host through the network.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s