Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

Roof detail, dragon

Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)
– Miêu tả chuyên ngành đã được học và những thành công đã có.
– Giới thiệu về kinh nghiệm công việc và nghiên cứu
– Miêu tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến công việc
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (43) : ‘If I know the interviewer what should I do & how should I behave?’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information Engineering)
Viết bài mô tả kinh nghiệm làm việc bằng tiếng Anh hiệu quả (Phần 2)

* Miêu tả chuyên ngành đã được học và những thành công đã có.
Phần nghe trắc nghiệm:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise365.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise366.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise367.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise368.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise369.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise370.htm

* Giới thiệu về kinh nghiệm công việc và nghiên cứu
Phần nghe trắc nghiệm:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise371.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise372.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise373.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise374.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise375.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise376.htm

* Miêu tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến công việc
Phần nghe trắc nghiệm:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise377.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise378.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise379.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise380.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise381.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise382.htm

Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (1 of 2)

Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (2 of 2)

1. Tiêu đề
Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 1)

Viết sơ yếu lý lịch công việc bằng tiếng Anh ngành kỹ sư (phần 2)

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

Bày tỏ quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-1-bo-qua-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả các lĩnh vực hoặc ngành công nghiệp mà nghề nghiệp của một người thuộc
http://owl.lhu.edu.vn/6-2-mo-ta-cac-linh-vuc-hoac-nganh-cong-nghiep-ma-nghe-nghiep-cua-mot-nguoi-thuoc/

Mô tả sự tham gia trong một dự án phản ánh quan tâm đến một nghề
http://owl.lhu.edu.vn/6-3-mo-ta-su-tham-gia-trong-mot-du-phan-anh-quan-tam-den-mot-nghe/

Mô tả nền tảng học vấn và thành tích có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-4-mo-ta-nen-tang-hoc-van-va-thanh-tich-co-lien-quan-den-viec-lam/

Giới thiệu nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-5-gioi-thieu-nghien-cuu-va-kinh-nghiem-chuyen-mon-lien-quan-den-viec-lam/

Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-6-mo-ta-cac-hoat-dong-ngoai-khoa-co-lien-quan-den-viec-lam/

Thư ứng dụng việc làm
http://owl.lhu.edu.vn/6-7-thu-ung-dung-viec-lam/

2. Mật khẩu chương trình học: Viết đơn xin việc bằng tiếng Anh hiệu quả

www.chineseowl.idv.tw/html/effective_career.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Sách:
www.ycrc.com.tw/bookdata.php?publisher=yangchih&search=A6504

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (43) : ‘If I know the interviewer what should I do & how should I behave?’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Geographic-based information is increasingly used in daily living. There is always the need to know, “Where am I going to?” and, “How do I get there?” in cases such as visiting a friend, going somewhere for business, sightseeing, making holiday plans, and so on. The required geographic information may be as simple as an address, or as complex as the complete path and estimation of time. Many kinds of geographical information are needed for various purposes. Additionally, many convenient applications that provide such information on PDAs are available in the market today, with an increasing number of consumers using these applications.

Vấn đề nghiên cứu: However, the passive mode of accessing information fails to transmit effectively geographic-based information to PDA users.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, although users cannot use the system all of the time, critical geographic-related information may appear when users are busy on other tasks. In some cases, they must be informed immediately. If they have answers on time, they may save time, resolve an emergency, or even avoid an accident. Unfortunately, no system can actively page users.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability of PDA users to receive updated information in a timely manner will limit PDA use to within a narrow range. Such a limitation may discourage PDA use. Most people will not buy such an expensive “notepad” when they don’t think its functions are useful. Only the evidently useful and convenient functions may change people’s life styles and become essential. The conventional GIS systems in PDAs are not so advantageous as to be “killer applications.”

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s