Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

Chánh điện chùa Xà Tón (Xvayton)

Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)
– Miêu tả năng lực học tập và thành tích đã có
– Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu
– Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến công việc
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (45) : ‘How to answer: How will you make a difference to our department?”
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Business Management)
Những câu hỏi phỏng vấn cho vị trí quản lý (Phần 2)

* Miêu tả năng lực học tập và thành tích đã có

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise438.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise439.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise440.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise441.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise442.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise443.htm

* Giới thiệu kinh nghiệm làm việc và nghiên cứu

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise444.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise445.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise446.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise447.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise448.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise449.htm

* Mô tả các hoạt động ngoại khóa có liên quan đến công việc

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise450.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise451.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise452.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise453.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise454.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise455.htm

Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (1 of 2)

Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (2 of 2)

1. Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (1 of 2)

Viết lí lịch công việc tiếng Anh cho kĩ sư (2 of 2)

2. www.chineseowl.idv.tw/html/effective_career.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/7_employment_applications.htm

3. Sách: www.ycrc.com.tw/bookdata.php?publisher=yangchih&search=A6504

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (45) : ‘How to answer: How will you make a difference to our department?”
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (7) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Business Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: A decision-making environment is increasingly complex. For instance, selecting the criteria for developing a decision evaluation model is extremely difficult. While too few criterion in the evaluation model leads to incomplete results, too many makes the model too complex and difficult to evaluate. Conventional evaluation models are generally concerned only with economic factors and neglect factors that can not be evaluated by money.

Vấn đề nghiên cứu: However, large investment programs have many intangible factors that can not be valued, such as the satisfaction of related groups and potential environmental impacts.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: In addition to an economic criterion, for example, when evaluating different brands of a bus system, many criterion are still available such as the pollution levels emitted by a bus and the driving skills of the operator.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Adopting the conventional models likely causes decision makers to select an inappropriate scheme. For instance, in governmental investment decisions, implementing an inappropriate scheme will incur large social costs and a loss of resources.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s