Trao đổi thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

MnongLonghouse

Trao đổi thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Trao đổi thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
– Trình bày mối quan hệ của việc trao đổi thông tin
– Thông qua việc trao đổi thông tin sẽ cung cấp kinh nghiệm cho cá nhân hoặc tổ chức
– Thông qua việc trao đổi thông tin mà khen ngợi một người hay một tổ chức nào đó
– Miêu tả chi tiết mối quan hệ của việc trao đổi thông tin
– Thể hiện sự lạc quan đối với mối quan hệ trao đổi thông tin
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (47) : ‘Academic interview presentations – teaching or research focused?’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Business Management)
Trao đổi thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

* Trình bày mối quan hệ của việc trao đổi thông tin

* Thông qua việc trao đổi thông tin sẽ cung cấp kinh nghiệm cho cá nhân hoặc tổ chức

* Thông qua việc trao đổi thông tin mà khen ngợi một người hay một tổ chức nào đó

* Miêu tả chi tiết mối quan hệ của việc trao đổi thông tin

* Thể hiện sự lạc quan đối với mối quan hệ trao đổi thông tin

A. Bắt đầu mối quan hệ trao đổi thông tin
Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise462.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise463.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise464.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise465.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise466.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise467.htm

Ví dụ:

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/exchange.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/seeking.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/paving.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/coorp.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/proposal.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/request.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/report.html

Viết bài báo kĩ thuật tiếng Anh hiệu quả cho nước ngoài (Phần 1)

Viết bài báo kĩ thuật tiếng Anh hiệu quả cho nước ngoài( Phần 2)

1. Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Yêu cầu thông tin

2. Chương trình học: Thư tín kĩ thuật tiếng Anh

3. Cách viết email tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp Ted Knoy

英Sổ tay thư tín tham khảo Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (47) : ‘Academic interview presentations – teaching or research focused?’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (8) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Business Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Despite the obstacles to forecasting capacity planning accurately, our company strives to enhance its market competitiveness by developing a more precise model.

Vấn đề nghiên cứu: Although a viable solution to this problem, the dynamic capacity model requires a tremendous amount of data input. Generally, more data input implies a more accurate model. Restated, an accurate capacity forecast depends on sufficient input.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to our estimates, the dynamic capacity forecast and the actual throughput diverge by less than 10%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Given the necessity of a stable server, a situation in which the server is down more than twice monthly will negatively impact our data reliability. As is well known, the CIM system is occasionally unstable. The deviation may require close collaboration between departments.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s