Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

Chính điện chùa Vạn Linh

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
– Yêu cầu sự cho phép để thực hiện một chuyến thăm kỹ thuật
– Trong đó nêu rõ mục đích của chuyến thăm kỹ thuật
– Giới thiệu trình độ của một người hoặc kinh nghiệm tổ chức của một người
– Khen thưởng các tổ chức để được truy cập
– Phác thảo chi tiết của chuyến thăm kỹ thuật
– Yêu cầu xác nhận chính của chuyến thăm kỹ thuật
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (48) : ‘How do I prepare for a Skype interview?’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (8) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Business Management)
Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

* Yêu cầu sự cho phép để thực hiện một chuyến thăm kỹ thuật

* Trong đó nêu rõ mục đích của chuyến thăm kỹ thuật

* Giới thiệu trình độ của một người hoặc kinh nghiệm tổ chức của một người

* Khen thưởng các tổ chức để được truy cập

* Phác thảo chi tiết của chuyến thăm kỹ thuật

* Yêu cầu xác nhận chính của chuyến thăm kỹ thuật

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise468.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise469.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise470.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise471.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise472.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise473.htm

Ví dụ:

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/visit.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/topic.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/confirm.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/change.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/hotel.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/thank.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/accept.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/decline.html

Viết bài báo kĩ thuật tiếng Anh hiệu quả cho nước ngoài (Phần 1)

Viết bài báo kĩ thuật tiếng Anh hiệu quả cho nước ngoài( Phần 2)

1. Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Yêu cầu thông tin

2. Chương trình học: Thư tín kĩ thuật tiếng Anh

3. Cách viết email tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp Ted Knoy

英Sổ tay thư tín tham khảo Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (48) : ‘How do I prepare for a Skype interview?’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (8) (phần 2)
Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của
nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục
tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết
quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản
xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Business Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a precise dynamic capacity model capable of forecasting capacity accurately.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, parametric effectiveness analysis can be performed to forecast capacity accurately from the input data. Each criterion can also be evaluated under quantity and time phase categories, using historical data. A simulation attempts to create a mathematical environment to access the real world. More data input implies a more accurate output. The parameters can then be measured. Additionally, the wafer start schedule and equipment status (which are the primary parameters) can then be regulated to rank all viable alternatives to forecast the capacity.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the ranked forecasting capacities can provide a more objective outcome, with the weights of the Marketing Department, than can conventional models. Moreover, the ranked forecasting capacities allow the Sales Department to identify the influence of customers’ orders on alternatives.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the dynamic capacity model can evaluate the cost and effectiveness of all viable alternatives to our fabrication, in which the quantity of work in process influences our inventory costs.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s