Yêu cầu thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

Rizière dans la baie d'Halong intérieure

Yêu cầu thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Yêu cầu thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)
– Giải thích lý do tại sao liên lạc đã được thực hiện để yêu cầu thông tin
– Mô tả nhu cầu của một tổ chức thông tin
– Trực tiếp yêu cầu thông tin
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (51) : ‘Academic Job Interviews: Top Tips for Success’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (7) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Yêu cầu thông tin (Truyền thông trực tuyến hiệu quả)

* Giải thích lý do tại sao liên lạc đã được thực hiện để yêu cầu thông tin

* Mô tả nhu cầu của một tổ chức thông tin

* Trực tiếp yêu cầu thông tin

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise486.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise487.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise488.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise489.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise490.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise491.htm

Ví dụ:

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/inform.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/company.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/product.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/techno.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/material.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/price.html

1. Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Yêu cầu thông tin

2. Chương trình học: Thư tín kĩ thuật tiếng Anh

3. Cách viết email tiếng Anh hiệu quả và chuyên nghiệp Ted Knoy

英Sổ tay thư tín tham khảo Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (51) : ‘Academic Job Interviews: Top Tips for Success’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (7) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: A wound dressing attempts to ensure optimal healing by easing pain and preventing trauma infection. Composition of the wound dressing and its adherence to the skin largely deteriorate its therapeutic effectiveness. Additionally, composition of the medicine enables the wound to heal, while the medicine carrier ensures the staying power of the wound dressing on the skin.

Vấn đề nghiên cứu: Wounded skin often destroys its collagen, necessitating that the wound dressing contains collagen. Also, collagen extracted from an animal organism often requires adding other materials to facilitate extraction, possibly causing the user to become allergic to the wound dressing.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: As is widely assumed, cysteine protease is the predominant class of protease in plants. Its use in medicine can help to remove wound bacterium and shorten treatment time, providing alternatives that conventional methods are unable to.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to resolve the potential threat of anaphylaxis may incur other adverse side effects and reduce the effectiveness of therapeutic treatment.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s