Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (10/10)

Bodhisattva and candle 1

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (10/10)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (10/10)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (55): ‘Publications Vs Teaching Experience – which is more important for securing a lecturing
post?’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (9) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Sử dụng động từ thay vì danh từ (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (10/10)

Lý do cho sự rườm rà của câu cũng có thể do việc sử dụng danh từ quá thường xuyên, thông thường danh từ này do động chuyển đổi thành, và kết quả là khiến cho động từ càng yếu hơn.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

7. A conclusion is made in this study that it is necessary for the parameters to be varied by
the engineer to ensure that the operations are effectively controlled by the system.

8. An assessment of the proposed method in this section is made so that accurate data can be
ensured.

9. Complexity of the computational process is increased by their approach.

10. Described in the following section is how implementation of the control factor is achieved
by the proposed scheme.

11. No significant effect on the mean response is made by the factor.

12. Assessment of the product’s reliability is made by the practitioner is achieved through
means of compilation of the statistics.

Trả lời

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (55) : ‘Publications Vs Teaching Experience – which is more important for securing a lecturing post?’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh

Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (9) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As a disease commonly spread through sexual transmission, syphilis also occurs through blood transfusions, exchange of body fluid or through a mother’s placenta to the fetus. Notably, treponema pallidum is the most common causative agent of syphilis.

Vấn đề nghiên cứu: A typical diagnosis method involves performing initial screening nontreponemal tests, e.g., venereal disease research laboratory (VDRL) and rapid plasma reagin (RPR) tests. As the basic syphilis screen order, VDRL and RPR tests use a patient’s serum for testing. A situation in which a patient has monocyte injection or malaria infection can often interfere with the test results, not only yield a probability of false positive of round 20%, but also cause a high degree of non-specificity. Another typical diagnosis method involves performing a confirmation test, commonly referred to as treponemal tests, which include treponema pallidum hacmagglutination (TPHA) and fluorescent treponemal antibody absorption (FTA-ABS). However, these methods are expensive and inefficient.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, conventional determination methods easily miss a patient’s latent phase, and have a poor diagnosis accuracy of only around 80% during examination.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to resolve the limitations of conventional methods, i.e. the high non-specificity, expensiveness and inefficiency of VDRL, RPR, TPHA, and FTA-ABS, will require not only more personnel to diagnose a disease during laboratory examination, but also a higher cost per examination. A disease in patients in the latent phase is difficult to detect and will likely to spread.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s