Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

Hồ Con Rùa

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh tiếp thị
Xúc tiến kỹ thuật)
– Cung cấp cơ sở lý luận cho tham gia vào dự án.
– Dữ liệu thị trường hiện nay mà biện minh cho tính khả thi của dự án.
– Giải thích rõ các mục tiêu trước mắt và lâu dài của dự án.
– Mô tả đặc điểm phân biệt của dự án, trong khi chỉ ra những chiến lược sử
dụng để hoàn thành nó.
– Kết luận trình bày bằng cách chỉ ra những giá trị dự kiến của dự án và tác
động tích cực mà nó sẽ có.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (63): The Range of Jobs in Academia
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần
1)
* Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)
* Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

– Cung cấp cơ sở lý luận cho tham gia vào dự án.

– Dữ liệu thị trường hiện nay mà biện minh cho tính khả thi của dự án.

– Giải thích rõ các mục tiêu trước mắt và lâu dài của dự án.

– Mô tả đặc điểm phân biệt của dự án, trong khi chỉ ra những chiến lược sử dụng để hoàn thành nó.

– Kết luận trình bày bằng cách chỉ ra những giá trị dự kiến của dự án và tác động tích cực mà nó sẽ có.

Phần nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise583.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise584.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise585.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise586.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise587.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise588.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (63) : The Range of Jobs in Academia
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Electrical Engineering)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As IC designs become increasingly complicated and larger, hardware emulation is essential for their verification.

Vấn đề nghiên cứu: However, emulators such as our emulation solution are too expensive and too slow.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For instance, a Quickturn emulator costs more than a million US dollars and only works below 1 MHz, which is markedly lower than the frequency required in newly developed devices.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Such a high cost prevents us from verifying the designs of platforms, and the low speed makes testing difficult and the results unrealistic, because most devices, which are designed for 66MHz, 100MHz and 133MHz systems, cannot function normally in the 1MHz environment. Moreover, testing in an emulator takes an extremely long time, such that a benchmark that requires 20 minutes in a real system requires 24 hours to complete in an emulated one.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s