Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

ATK DINH HOA

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
– Giới thiệu tình trạng hiện tại của sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển.
– Mô tả giá trị thị trường của nó.
– Chỉ ra tính năng độc đáo và đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển.
– Danh sách các nhà sản xuất chính của sản phẩm này hoặc dịch vụ tại Viet Nam.
– Giải thích lý do cho sản phẩm thêm hoặc phát triển dịch vụ trong lĩnh vực này.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (62): ‘How to secure a job after your PhD’
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (9) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

– Giới thiệu tình trạng hiện tại của sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển.

– Mô tả giá trị thị trường của nó.

– Chỉ ra tính năng độc đáo và đặc điểm của sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển.

– Danh sách các nhà sản xuất chính của sản phẩm này hoặc dịch vụ tại Viet Nam.

– Giải thích lý do cho sản phẩm thêm hoặc phát triển dịch vụ trong lĩnh vực này.

Phần nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise577.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise578.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise579.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise580.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise581.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise582.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (62) : ‘How to secure a job after your PhD’
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (9) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a low level dose mode method, capable of accurately predicting the radiation dosage levels in the surrounding environment of a nuclear power plant that could potentially harm humans.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, radiation dosage distribution and adverse health impact on neighboring residents can be estimated using the physics dose mode method with simplified calculations of the mean and standard deviation. Biological dose models can then be used to relate the location and biological effects to the controlled exposure factor levels. Next, an optimal combination of process parameters can be obtained using the estimated risk dosage method.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed low level dose mode method can analyze the dosage levels of radiation among neighboring residents of a nearby nuclear power plant. Analysis results of dosage levels inform residents of the health impact of low level radiation, hopefully leading to a lower dose rate and occurrence of cancer.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the low level dose mode method can enable medical personnel to estimate the radiation dosage distribution among neighboring residents near a nuclear power plant, providing a valuable reference for governmental authorities in establishing legislation to protect inhabitants from unsafe radiation levels.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s