Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

Buddha (Vietnam)

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
– Một thời gian ngắn tổng quan về ngành công nghiệp mà tổ chức của bạn thuộc về.
– Mô tả nhiệm vụ của tổ chức cũng như làm nổi bật sự phát triển lịch sử của nó.
– Giới thiệu cơ cấu tổ chức.
– Làm nổi bật những thành tựu kỹ thuật mới trong tổ chức.
– Điểm đối với định hướng tương lai của tổ chức.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (64): How to make a career choice
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần
2)
* Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)
* Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

– Một thời gian ngắn tổng quan về ngành công nghiệp mà tổ chức của bạn thuộc về.

– Mô tả nhiệm vụ của tổ chức cũng như làm nổi bật sự phát triển lịch sử của nó.

– Giới thiệu cơ cấu tổ chức.

– Làm nổi bật những thành tựu kỹ thuật mới trong tổ chức.

– Điểm đối với định hướng tương lai của tổ chức.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise589.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise590.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise591.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise592.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise593.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise594.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (64) : How to make a career choice
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (10) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Electrical Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an emulation method, costing less and performing more efficiently than conventional methods.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, appropriate types of FPGA, e.g., Virtex E of Xilinx or APEX of Altera, with a retail value of around US$10,000, can be selected according to size and speed requirements in order to emulate an actual chip. An FPGA synthesis tool, for example, FPGA compiler or Synplify PRO, can then be adopted to map the design net-list into an edif file for FPGA. Next, software for placing and routing FPGA can be employed to construct an emulation database in FPGA. Additionally, timing constraints can be established to enhance the emulation. Moreover, the database can be downloaded into FPGA to initiate emulation and debug new designs.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed method can reduce the costs and time of developing a 10MHz frequency by 95%, whereas the conventional method can only be used at a frequency of 1MHz.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed method can reduce testing time, include new devices that cannot function at 1MHz, and allow our company to verify the design with numerous platforms.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s