Giới thiệu một công nghệ (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

Cérémonie caodaïste (Tay Ninh, Vietnam) (6560049815)

Giới thiệu một công nghệ (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một công nghệ (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
– Giải thích ngắn gọn các yếu tố yếu tố (trong và ngoài) có ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghệ này tại Việt Nam.
– Chỉ ra những đặc điểm độc đáo của sự phát triển công nghệ này tại Việt Nam.
– Danh sách các mục tiêu làm thế nào để tiếp tục phát triển công nghệ này. :-Xác định vai trò của công nghệ này liên quan đến môi trường,
sản xuất, công nghệ vấn đề
– Danh sách các ứng dụng của công nghệ này được thực hiện cho đến nay, làm nổi bật bất kỳ đặc điểm cụ thể hoặc tính năng độc đáo với hoàn
cảnh của Việt Nam.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (66): How to prepare for a job interview
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (11) (phần
2)
* Thực hiện (Ví dụ: Computer Engineering)
* Giới thiệu một công nghệ (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
– Giải thích ngắn gọn các yếu tố yếu tố (trong và ngoài) có ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghệ này tại Việt Nam.
– Chỉ ra những đặc điểm độc đáo của sự phát triển công nghệ này tại Việt Nam.
– Danh sách các mục tiêu làm thế nào để tiếp tục phát triển công nghệ này. :-Xác định vai trò của công nghệ này liên quan đến môi trường,
sản xuất, công nghệ vấn đề
– Danh sách các ứng dụng của công nghệ này được thực hiện cho đến nay, làm nổi bật bất kỳ đặc điểm cụ thể hoặc tính năng độc đáo với hoàn
cảnh của Việt Nam.

Phần thi nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise601.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise602.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise603.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise604.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise605.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise606.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (66) : How to prepare for a job interview
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (11) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Computer Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should design an effective GAs model, capable of deriving an optimal solution for each state in a multi-state problem.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the proposed fuzzy polyploidy, a multi-state chromosome coding scheme, can be used to describe the solution of a multi-state problem. An adaptive genetic structure model can then be adopted to derive an appropriate polyploidy structure for practical applications. The proposed model consists of three structural level operations, including structural expansion, structural deletion, and structural coercion, to simulate the natural random variation.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed model can increase the accuracy of the optimum solution derived for a particular multi-state problem. Restated, a deeper multi-state property of a problem implies a more accurate solution achievable by the proposed model. For applications with only a signal state (without the multi-state property), the proposed model is comparable to conventional GAs and only requires a small amount of extra memory and computational time. Moreover, the proposed GA method can enhance conventional genetic algorithms by systematically solving multi-state problems through the use of the polyploidy concept. Polyploidy encoding observed in nature provides a more flexible and dynamic encoding scheme than do conventional approaches. In practice, genetic algorithms have difficulty in obtaining optimum solutions when the chromosome structure is too complex because a complex structure always involves a large search space.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed simple to complex process, accompanied by a polyploidy model, facilitates the evolution of a complex structure that involves a large search space.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s