Giới thiệu một ngành công nghiệp (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

HoChiMinh001

Giới thiệu một ngành công nghiệp (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Giới thiệu một ngành công nghiệp (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)
– Một thời gian ngắn làm nổi bật các đặc điểm chung của ngành công nghiệp này tại Viet Nam.
– Chỉ ra những khó khăn gặp phải trong phát triển công nghiệp.
– Mô tả các hoạt động hiện tại của ngành công nghiệp cụ thể.
– Xây dựng trên các công nghệ có sẵn mà được sử dụng bởi ngành công nghiệp.
– Thảo luận về các cơ sở nghiên cứu và phát triển có liên quan tại Đài Loan, và làm thế nào họ hỗ trợ / hợp tác với các ngành đó.
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (68): Interview questions from job seekers
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)
* Giới thiệu một ngành công nghiệp (Anh tiếp thị Xúc tiến kỹ thuật)

– Một thời gian ngắn làm nổi bật các đặc điểm chung của ngành công nghiệp này tại Viet Nam.

– Chỉ ra những khó khăn gặp phải trong phát triển công nghiệp.

– Mô tả các hoạt động hiện tại của ngành công nghiệp cụ thể.

– Xây dựng trên các công nghệ có sẵn mà được sử dụng bởi ngành công nghiệp.

– Thảo luận về các cơ sở nghiên cứu và phát triển có liên quan tại Đài Loan, và làm thế nào họ hỗ trợ / hợp tác với các ngành đó.

Phần thi nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise607.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise608.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise609.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise610.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise611.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise612.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (68) : Interview questions from job seekers
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The extremely competitive medical market sector in Taiwan and budget deficits incurred from the island’s National Health Insurance scheme have led to the implementation of a Global Budget system.

Vấn đề nghiên cứu: Whereas hospitals heavily prioritize attracting new patients, the patient turnover rate has received increasing attention owing to its incremental rise.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Of the relatively few studies that have addressed the medical sector in this area, conventional approaches calculate the number of patients on a daily basis without differentiating between new and returning patients.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to effectively address patient turnover rate would make the statistical approaches used to determine the samples in pertinent studies inaccurate. Incapable of determining their patient turnover rate accurately, hospitals will incur a high cost in attracting new patients and ultimately lose their competitiveness.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s