Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (9/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)

Pongour Falls (6226122698)

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (9/12)(Chỉnh sửa một cách chính xác)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (9/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (71): 5 top tips to be a successful digital academic
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (9/12) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Sử dụng động từ làm cho ý tưởng câu rõ ràng hơn về hiệu suất, một số động từ không có hiệu quả giải thích hành động của số động từ chẳng
hạn như “is, are, was, were, has, give, make, come”, cũng như “take” là những ví dụ thuộc về thể loại này.
* Tác giả nên sử dụng động từ mạnh mẽ để chỉ một hành vi rõ ràng.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. An assignment of the project schedule to the site manager is made by the foreman.

10. An assessment of project goals is performed by the team leader.

11. The machine operator conducts transportation of the auto parts to the assembly line.

12. Arrangement of the assigned tasks is coordinated by the laboratory manager.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (71) : 5 top tips to be a successful digital academic
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an AHP-based method to select objectively medical waste disposal firms based on the results of interviews with experts in the field, thus reducing overhead costs and enhancing medical waste management.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, an AHP-based framework can be constructed based on interviews with hospital administrators. A questionnaire can then be designed and submitted to experts that handle medical waste issues. Next, those questionnaire results can be analyzed using the AHP method to identify the most important factors in selecting medical waste disposal firms. Additionally, candidate medical waste disposal firms can be evaluated based on the criteria.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed AHP-based method can offer a more efficient and precise means of selecting medical waste firms than subjective assessment methods, thus reducing the potential risks for hospitals and clearly defining for medical waste disposal firms what the hospital expects.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Additionally, the proposed method can enhance the way in which administrators manage medical waste matters, enabling hospitals to clearly classify and define the contents of potentially dangerous medical waste, thus establishing precise guidelines for medical waste disposal firms to provide a better service.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s