Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (8/12)

NHA TRANG PORT VIETNAM JAN 2012 (6902422014)

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (8/12)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym
* Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (8/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (69): How to predict interview questions
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (8/12)

* Sử dụng động từ làm cho ý tưởng câu rõ ràng hơn về hiệu suất, một số động từ không có hiệu quả giải thích hành động của số động từ chẳng
hạn như “is, are, was, were, has, give, make, come”, cũng như “take” là những ví dụ thuộc về thể loại này.

* Tác giả nên sử dụng động từ mạnh mẽ để chỉ một hành vi rõ ràng.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The procedure is to turn on the required machines at the specified time intervals.

6. Previous literature (4) provided a formal definition of the MCG problem.

7. The different groups have to reach an agreement on how to make an adjustment of the
figures.

8. A formal definition of what computer networking is included in this section.

Trả lời
:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (69) : How to predict interview questions
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel marketing strategy that incorporates e-marketing practices within the medical sector to strengthen a hospital’s competitiveness.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, characteristics of Internet users with respect to preferences in medical services can be analyzed thoroughly by submitting a web-based questionnaire. Distinct consumer groups can then be identified using cluster analysis. Next, pertinent literature can be reviewed to establish a theoretical foundation for developing an e-marketing strategy.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed marketing strategy can reduce the operational costs of hospital and increase the number of new patients.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can be used not only as the basis for a follow-up study, but also as a valuable reference for administrators when attempting to increase hospital’s competitiveness.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s