Suy luận từ thống kê (Anh Viết tại nơi làm việc)

Trong khuôn viên chùa Xà Tón (1)

Suy luận từ thống kê (Anh Viết tại nơi làm việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Suy luận từ thống kê (Anh Viết tại nơi làm việc)
– Một thời gian ngắn giới thiệu một xu hướng thị trường
– Sử dụng số liệu thống kê phản ánh xu hướng thị trường và tác động của nó
– Tác động nhà nước của những số liệu thống kê
– Làm cho một đề nghị dựa trên những số liệu thống kê
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (70): What did you do on social media that attracted the most positive reaction?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)
* Suy luận từ thống kê (Anh Viết tại nơi làm việc)

– Một thời gian ngắn giới thiệu một xu hướng thị trường

– Sử dụng số liệu thống kê phản ánh xu hướng thị trường và tác động của nó

– Tác động nhà nước của những số liệu thống kê

– Làm cho một đề nghị dựa trên những số liệu thống kê

* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (70): What did you do on social media that attracted the most positive reaction?

* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 1)

* Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)

Phần thi nghe online:

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise655.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise656.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise657.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise658.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise659.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise660.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (70) : What did you do on social media that attracted the most positive reaction?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Taiwanese hospitals must effectively cope with not only severe budgetary constraints in the national health insurance scheme, but also stringent mandates on medical waste treatment from the Environmental Protection Administration. While hospitals dispose of large amounts of medical waste to ensure sanitation and personal hygiene, doing so inefficiently creates potential environmental hazards and increases operational expenses. The environmental protection sector is just beginning to address harmful waste that the waste treatment sector is emitting, largely owing to the lack of effective management experience in closely monitoring daily operations.

Vấn đề nghiên cứu: However, the scope of services that medical waste disposal firms provides does not always match the needs of individual hospitals. According to the Environmental Protection Administration, although 456 medical waste disposal firms were operating by the end of 2000, their small-scale size limited its scope of services in handling certain wastes. Therefore, the ability to efficiently handle medical waste depends on the ability of hospitals to adopt sound waste management practices and coordinate their efforts with waste disposal firms. However, Taiwanese hospitals lack an objective criterion to select the most appropriate waste disposal firm and evaluate its performance, instead relying on their own subjective judgment and previous experiences.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to Department of Health statistics, with approximately 17,500 hospital clinics operating domestically with a bed capacity of roughly 120,000 beds, nearly 300 metric tons of medical waste are produced daily; among which, 15% is infectious, with its amount increasing as well. Given the growth trend of increasing medical waste, the inability of hospitals to adopt an objective means of evaluating a waste disposal firm and its performance may lead to an inappropriate selection and higher operational costs, necessitating the development of an effective means of evaluating the performance of waste disposal firms objectively, thus reducing overhead costs and enhancing medical waste management. Owing to that either hospital staff or contracted waste firms must handle the medical waste, such a mechanism would set an allocated budget for medical waste disposal and closely monitor expenditures.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Previously, while most hospitals had facilities to process medical waste, expenses incurred were must higher than contracting a firm to perform the task. Therefore, as most hospitals contract waste disposal firms to handle their waste, administrators need a reliable method to select the most appropriate contracted firm in order to closely monitor and reduce expenditures associated with this process.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s