Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)

La poste à Ho Chi Minh City

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)
– Một thời gian ngắn giới thiệu một lĩnh vực công nghệ hoặc phân khúc thị trường
– Mô tả một yếu tố bên ngoài hay nội bộ ảnh hưởng đến khu vực đó hoặc thích hợp
– Giới thiệu một vấn đề cụ thể (s) gây cản trở sự phát triển của khu vực đó hoặc thích hợp
– Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiếp thị phải được giải quyết để giải quyết vấn đề này
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (72): Are academics who don’t use social media at a disadvantage?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Finance)
* Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật (Anh Viết tại nơi làm việc)

– Một thời gian ngắn giới thiệu một lĩnh vực công nghệ hoặc phân khúc thị trường

– Mô tả một yếu tố bên ngoài hay nội bộ ảnh hưởng đến khu vực đó hoặc thích hợp

– Giới thiệu một vấn đề cụ thể (s) gây cản trở sự phát triển của khu vực đó hoặc thích hợp

– Nêu rõ các yêu cầu kỹ thuật, tiếp thị phải được giải quyết để giải quyết vấn đề này

Phần thi nghe online:

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise661.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise662.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise663.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise664.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise665.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise666.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (72) : Are academics who don’t use social media at a disadvantage?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng
trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các
phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa
ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế
nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Finance)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Despite the abundance of theoretical models to identify investment opportunities, many uncertainties still exist. Business managers highly prioritize the effectiveness of timely strategic decisions in grasping investment opportunities owing to their ability to maintain corporate competitiveness. Business must thus adopt effective strategic models to clearly evaluate potential investment opportunities.

Vấn đề nghiên cứu: However, the conventionally adopted decision making method DCF is unreliable owing to its inability to clearly assess management competence.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Linear and static in nature, the DCF method assumes that an investment opportunity is not totally reversible or will never appear again. When using DCF, the current value of anticipated profits is first determined. The current value of the expenditures required is then estimated. Finally, whether the difference between the two-the Net Present Value (NPV) of the investment is greater than 0 is determined. However, difficulties arise in calculating this net present value. Specifically, conventional investment theory does not recognize the important qualitative and quantitative implications of the interaction. This method also implicitly assumes that net present value (NPV) positive projects exist only when either firms can exploit temporary competitive advantages or governments do not intervene (Myers, 1977, 1984; Pinches and Lander, 1997). However, if unforeseen circumstances influence investment opportunities, business managers often lack the analytical skills to determine their impact. Baldwin (1987) suggested that, given increasing variability in product and financial markets worldwide, companies that recognize option values and build a degree of flexibility into their investments hold an advantage over those that do not consider available options when designing and evaluating capital projects.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Therefore, conventional decision strategies may neglect the importance of not only uncertainties in value investment strategies, but also modeling and valuing real options within a concise framework.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s