Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (10/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)

KINGS SUMMER PALACE DA LAT VIETNAM JAN 2012 (6821904308)

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (10/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (10/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (73): Why do academics blog? How can social media amplify your work?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Finance)
Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (10/12)

* Sử dụng động từ làm cho ý tưởng câu rõ ràng hơn về hiệu suất, một số động từ không có hiệu quả giải thích hành động của số động từ chẳng
hạn như “is, are, was, were, has, give, make, come”, cũng như “take” là những ví dụ thuộc về thể loại này.

* Tác giả nên sử dụng động từ mạnh mẽ để chỉ một hành vi rõ ràng.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. A laser printer normally has a higher price than an ink jet
printer.

2. The committee member gave a proposal that the traffic rules
should be reviewed by the zoning commission.

3. The technician took a measurement of the parameters so that
the boundaries are ensured to be accurate.

4. The focus of this study is a description of the differences
between ink jet printers and laser printers.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (73) : Why do academics blog? How can social media amplify your work?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (12) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Finance)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop an optimal operating model capable of choosing an effective monitor to adequately implement a real option model in assess investment strategies practices, subsequently providing business managers with the most effective strategic policy to promote assess investment efforts and construct optimal exercise time through the assistance of the probability method value and variance of fuzzy numbers.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a real option method that incorporates fuzzy theory can be constructed to select or refuse an investment decision within a certain period. (NOTE: Add 2 or 3 more sentences for a more complete methodology.)

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed optimal operating model can provide business managers with the ability to assess investment decision by combining the real option method and fuzzy theory, subsequently reducing investment risk. Managers lacking strong analytical skills can still adopt this model to assess an investment or forecast a potential risk.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: While enabling business managers to assess an investment opportunity, the proposed model emphasizes the role of real options in flexibly allowing managers to to increase profits or to reduce overhead costs. A fuzzy pattern of real option is a promising means of popularizing real option analyses in which other alternative decision-making frameworks could be adopted, an area which future investigations should explore.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s