Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (12/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)

Sapa main square morning 2

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (12/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (12/12) (Chỉnh sửa một cách chính xác)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (77): A top time-saving social media tip from The Thesis
Whisperer, Dr Inger Mewburn
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (11) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (12/12)

* Sử dụng động từ làm cho ý tưởng câu rõ ràng hơn về hiệu suất, một số động từ không có hiệu quả giải
thích hành động của số động từ chẳng hạn như “is, are, was, were, has, give, make, come”, cũng như
“take” là những ví dụ thuộc về thể loại này.

* Tác giả nên sử dụng động từ mạnh mẽ để chỉ một hành vi rõ ràng.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. The investigator came up with a recommendation on a
solution to the problem.

10. The assessors make a verification of the product quality.

11. The pollster regularly takes a survey of the general public
on whether or not the incumbent should be re-elected by the
constituents.

12. The accreditation committee makes an appraisal of qualified
candidates that are in compliance with the standards.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (77) : A top time-saving social media tip from The Thesis Whisperer, Dr Inger Mewburn
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 2)

Thực hiện

* Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

* Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

* Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

* Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch v

Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should grow thermostable cellulases to understand whether streptomyces inside the mutation stub are active for purposes of manufacturing glucose in the food processing sector.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, aleatoric mutation can be achieved using the prone error PCR method. Streptomyces can then be sieved by using a culture medium. Next, whether streptomyces can be expressed in vitro can be determined to identify the enzyme activity of thermostable ecllulases by using the DNS method.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that the active mutation stub can be sieved, subsequently increasing the enzyme activity by 50%. This mutation stub is highly promising for industrial applications in wastewater treatment and manufacturing glucose for enzyme production.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can demonstrate that, by using the prone error PCR method, mutation stub can be used to eliminate agricultural waste byproducts.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s