Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (Anh Viết tại nơi làm việc)

Halong tango7174

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (Anh Viết tại nơi làm việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (Anh Viết tại nơi làm việc)
– Mô tả ngắn gọn vai trò của một công ty trong một lĩnh vực cụ thể
– Mô tả một tính năng độc đáo của tổ chức trong việc phát triển một công nghệ cụ thể
– Trích dẫn một ví dụ về một nỗ lực gần đây
– Tóm tắt các thành tựu kỹ thuật của tổ chức trong một lĩnh vực cụ thể
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (80): How can academics use Twitter to network?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
* Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty (Anh Viết tại nơi làm việc)

– Mô tả ngắn gọn vai trò của một công ty trong một lĩnh vực cụ thể

– Mô tả một tính năng độc đáo của tổ chức trong việc phát triển một công nghệ cụ thể

– Trích dẫn một ví dụ về một nỗ lực gần đây

– Tóm tắt các thành tựu kỹ thuật của tổ chức trong một lĩnh vực cụ thể

Phần thi nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise679.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise680.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise681.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise682.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise683.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise684.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (80) : How can academics use Twitter to network?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (10) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: As is well known, silver nanoparticles have an affinity with a protein’s thiol and amino group. Surface plasma resonance (SPR), a biosensor, can detect proteins because silver nanoparticles have a coating on SPR, necessitating the ability to use SPR sensitively and accurately to detect proteins. For instance, a protein containing amyloid B-derived diffusible ligands (ADDLs) causes Alzheimer’s disease.

Vấn đề nghiên cứu: Although local SPR (LSPR) is more sensitive and accurate than the conventionally adopted SPR, LSPR has many nanostructures, explaining why sensitivity and accuracy are of priority concern. Moreover, the conventionally adopted SPR is more expensive than LSPR.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: While the sensitivity of SPR is 100pM, LSPR must have a higher sensitivity and accuracy, hopefully below 1pM.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Developing a biosensor without a LSPR would lead to a more expensive detector. Moreover, the inability to increase the sensitivity and accuracy of a biosensor makes it impossible to detect the biomolecular structure in early stages, subsequently creating greater problems such as an increased societal burden in caring for such patients.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s