Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (Anh Viết tại nơi làm việc)

Ti Top Island (3695252608)

Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (Anh Viết tại nơi làm việc)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (Anh Viết tại nơi làm việc)
– Giới thiệu những trọng tâm chính của một khu vực hoặc ngành công nghiệp
– Trích dẫn các ứng dụng cụ thể, bao gồm các ví dụ về thương mại hóa
– Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho một lĩnh vực cụ thể của công nghệ
– Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho các mục đích thực tế
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (82): How can you use social media to benefit your research?
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
* Trích dẫn ví dụ về sản phẩm / dịch vụ Thương mại (Anh Viết tại nơi làm việc)

– Giới thiệu những trọng tâm chính của một khu vực hoặc ngành công nghiệp

– Trích dẫn các ứng dụng cụ thể, bao gồm các ví dụ về thương mại hóa

– Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho một lĩnh vực cụ thể của công
nghệ

– Mô tả những lợi ích trung hạn và dài hạn của thương mại hóa như vậy cho các mục đích thực tế

Phần thi nghe online:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise685.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise686.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise687.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise688.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise689.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/reading/exercise690.htm

1. Chương trình học: : Anh văn ứng dụng thương mại

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Suy luận từ thống kê

Mô tả nhu cầu của tổ chức hoặc kỹ thuật

Giải thích khó khăn trong phát triển của một sản phẩm hoặc dịch vụ

Tóm tắt các kết quả của một dự án

Mô tả gần đây thành tựu kỹ thuật trong một công ty

Trích dần ví dụ về sản phẩm dịch vụ thương mai

Xác định hướng tương lai và thách thức phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ

Báo cáo phân tích vấn đề

Báo cáo khuyến nghị

Báo cáo thuyết phục

Chính thức báo cáo kỹ thuật

2. Sách:Viết bài marketing tiếng Anh hiệu quả Ted Knoy

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (82) : How can you use social media to benefit your research?
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (11) (phần 1)

Nền tảng

* Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng
phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà
bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

* Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các
nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc
hiện tượng đã nêu.

* Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of
research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu
tham khảo trước đó.

* Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu
quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: To determine the radioactivity levels in the human brain, uptake radiopharmaceuticals can be used in brain imagery to accurately diagnose the early stages of brain-related diseases.

Vấn đề nghiên cứu: However, according to clinical studies, the amount and concentration of brain uptake radiopharmaceuticals have a low stability, making it impossible to diagnose brain-related diseases accurately and efficiently.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: More specifically, the chemical structures of traditional radiopharmaceuticals (ECD) have too many sulfur chemical complexes, resulting in radioactivity in the liver.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Simultaneously, the uptake of radiopharmaceuticals in brain radioactivity becomes increasingly lower, ultimately making it increasingly difficult to accurately diagnose brain-related diseases for clinical purposes.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s