Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (8/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Citadelle de Hanoi

Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (8/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (8/11) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (88): Introduction to the academic research process
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (14) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Information technology)
Tránh sử dụng quá nhiều “It” và “There” ở đầu câu (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (8/11)

* Sử dụng “It” và “There” ở đầu câu dễ dàng làm cho ngôn ngữ của bài viết trở lên phức tạp và không rõ
ràng.

* Trừ khi “It” là một thuật ngữ cụ thể được đề cập trong câu trên, Nếu không phải tránh hoàn toàn sử
dụng “It is” trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. There can be little doubt that ink jet printers have a higher per-page cost than laser printers.

6. It is quite probable that an ink jet printer is a better choice than a laser printer if initial cost
is the primary consideration.

7. There is a comparison made in this article of the major differences between commercially successful
keyboards.

8. It is unlikely that ink jet printers will become obsolete owing to their relatively low cost.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (88) : Introduction to the academic research process
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (14) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Information technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The quality of wafers is essential, especially in light of the shrinking of electronic devices and the complexity of circuits in a chipset. The test period is prolonged to ensure that most functional paths are detected before mass production as well.

Vấn đề nghiên cứu: However, the rising cost of tests has not improved overall testing.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For example, doubling the test time decreases product fault coverage by only 5%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The lack of major test parameters and methods makes it impossible to enhance testing.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s