Cách chọn từ thay thế (phần 2) Chỉnh sửa một cách kỹ thuật và khoa học

Paradise cave

Cách chọn từ thay thế (phần 2) Chỉnh sửa một cách kỹ thuật và khoa học
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cách chọn từ thay thế (phần 2) Chỉnh sửa một cách kỹ thuật và khoa học
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (94): How to write a conference paper (IEEE, ACM) using Latex
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (14) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Healthcare management)
Cách chọn từ thay thế (phần 2) Chỉnh sửa một cách kỹ thuật và khoa học

*Không nên chỉ sử dụng một từ vựng, hãy dùng các từ khác để thay thế những từ được liệt ra phía dưới, tránh trường hợp liên tục sử dụng một từ.

Exercises (Word alternatives):

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise173.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise174.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise175.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise176.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise177.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise178.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise179.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise180.htm

(Flash)

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise181.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise182.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise183.htm

http://www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise184.htm

1. Power Point Presentation:

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/alternative_1.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/alternative_2.ppt

www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/alternative_3.ppt

2. Chương trình học: Phiên dịch tiếng Anh

www.chineseowl.idv.tw/html/translation.htm

3. Sách:

Sổ tay luyện tập chỉnh sử bài viết kĩ thuật tiếng Anh Ted Knoy

Tinh thông cách thức chỉnh sửa bài báo kĩ thuật tiếng Anh Ted Knoy

4. Bài viết:

Increasing the Vocabulary of Chinese Writers Through Contrastive Rhetoric

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (94) : How to write a conference paper (IEEE, ACM) using Latex
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (14) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Healthcare management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Since the National Health Insurance scheme was established in 1995, medical expenditures have been recorded via electronic media as the Taiwanese government promotes the use of the National Health Information Network (HIN), enabling medical institutions island wide to make data accessible and transparent in a digital form. According to the National Health Insurance Bureau, prior to establishment of the National Health Insurance scheme, only 20% of all medical institutions had computerized their operations; whereas that figure exceeded 60% by the end of 1995. Whereas only 25.7% (4666) and 54.9% (6509) of all medical clinics in industrialized countries had computerized their operations in 1994 and 1996, respectively, that figure jumped to 76.3% (6977) in 1997.

Vấn đề nghiên cứu: Although 92.9% of all medical clinics process information into the HIN, 84.6% of all clinical software used originates from outsourced information technology vendors, making outsourcing of medical information needs a major issue among hospital administrators. Given the recent issuance of health insurance IC cards on line, clinical administrators are faced with increasing medical information-related costs and complexity in information integration.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Moreover, with the unique environment of Taiwan’s National Health Insurance scheme and trend for hospital clinics to outsource their medical information needs to information technology vendors, appraising potential vendors to outsource those needs is extremely difficult, especially given the current ability of medical information systems operating under the National Health Insurance scheme to select the most reliable information technology supplier.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability of hospitals to adopt an explicit and objective standard to select information technology suppliers may lead to an inappropriate selection, subsequently increasing development and maintenance-related costs, a waste in human resources and time, inefficiency in the processing of medical expenditures, as well as the inability to promote the quality of medical treatment.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s