Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết (4 / 12) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

HoiAn Riverside

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết (4 / 12) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết (4 / 12) (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo
chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (99): Evernote tutorial
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (16) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare management)
Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết (Chỉnh sửa một cách chính xác) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (4 / 12)

* Những từ lặp gây phiền nhiễu trong các văn bản từ có thể loại bỏ hoàn toàn, hoặc diễn tả một cách ngắn
gọn hơn.

* Nếu bạn không chú ý đến các chi tiết của sự thay đổi này sẽ làm cho các câu dài hơn.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. It is important to know the pros and cons on the occasion of choosing a compact disk (CD) recorder.

2. There is a chance that the college will install 100Mbps cards notwithstanding the fact that they have
served the school well in the past history.

3. It could happen that the college will really keep up with the changing times on the basis of
installing 100Mbps cards.

4. To reach a conclusion on the manner in which to upgrade its system, the possibility exists for the
school to replace the 10Mbps cards with the 100Mbps network cards.

Trả lời:

An Editing Workbook for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
(科技英文編修訓練手冊 柯泰德)

1. Power Point Presentations:
Kết hợp viết văn bản “chính xác” và “rõ ràng“ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng động từ thay vì danh từ (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Sử dụng thường xuyên thì chủ động

Sử dụng động từ thay vì danh từ

Đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh

Tránh sử dụng quá nhiều It và There ở đầu câu

Loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (99) : Evernote Tutorial
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (16) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should analyze not only the efficiency of healthcare services that public hospitals offer using data envelopment analysis (DEA), but also those factors to enhance the performance of hospitals so that administrators can revise directions in management accordingly.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, the efficiency of a central government-owned hospital in Taiwan between 2002 and 2004 can be evaluated using data envelopment analysis (DEA). As public hospitals in Taiwan are categorized as either central government-owned, state-owned or county-owned, the sample in this study can include central government-owned hospitals only. A multiple regression model can then be adopted in which the efficiency score obtained from the DEA computations is used as the dependent variable; several operating characteristics of hospitals can be chosen as the independent variable. In Step 1, the input and output factor that assesses the performance of a hospital can be defined. The output includes total number of inpatient days in a facility, total number of inpatient and outpatient surgeries, emergency room visits and total number of outpatient visits. The input includes all facility expenses minus payroll and total hospital bed capacity. The DEA efficiency of the health care institution can be identified using the BCC approach. In Step 2, if the BCC efficiency value <1 the DMU is inefficient. After all entities are evaluated for technical efficiency, the output values of the technically inefficient units and rerun model can be increased until they attain BCC efficiency.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can indicate that DEA constructs for the underlying production technology of organizations can be analyzed from observed outputs and inputs using mathematical programming methods.. Additionally, efficiency can be assessed relative to the computed production capacity. Results of this study can provide a valuable reference not only for hospital administrators, but also policy planners. Assessing the performance of non-profit organizations should include, in addition to efficiency, the ability to identify and evaluate relevant operating characteristics owing to their importance in organizational performance.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Results of this study can demonstrate that inter-temporal efficiency gains can be attained in the healthcare sector as hospital administrators and policy planners strive to revise management directions to increase efficiency.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s