Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 3): Mô tả quá trình học tập và thành tích đã đạt được

Bell - Temple of Literature, Hanoi - DSC04660

Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 3): Mô tả quá trình học tập và thành tích đã đạt được
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 3): Mô tả quá trình học tập và thành tích đã
đạt được
– Tổng kết thành tích học tập của cá nhân
– Mô tả kỹ năng thu hoạch được trong quá trình đào tạo và phẩm chất lãnh đạo
– Nhấn mạnh một lĩnh vực cụ thể được bồi dưỡng đào tạo
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (110): MathScinet Tutorial
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (15) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
Viết kế hoạch học tập du học cho trường tốt nghiệp (phần 3): Mô tả quá trình học tập và thành tích đã đạt được

* Tổng kết thành tích học tập của cá nhân

Ví dụ tham khảo:
I received my undergraduate and graduate training in Financial Management at National Chiao Tung University and National Tsing Hua University, respectively. These are both higher institutions of learning at which many staff at the Hsinchu Science-based Industrial Park developed their professional skills.

* Mô tả kỹ năng thu hoạch được trong quá trình đào tạo và phẩm chất lãnh đạo

Ví dụ tham khảo:
Critical thinking skills developed during undergraduate and graduate studies have enabled me not only to explore beyond the first appearances of finance-related issues and delve into their underlying implications, but also to conceptualize problems in different ways.

* Nhấn mạnh một lĩnh vực cụ thể được bồi dưỡng đào tạo

Ví dụ tham khảo:
My graduate school research often involved deriving complex mathematical models and then presenting those results clearly, both in writing and orally. This continual activity of explaining concepts to those outside of my field of expertise was invaluable training to meet a need that I often encounter in the workplace – to provide sufficient details to non-technical professionals to enable them to make management decisions.

Đánh giá khả năng nghe trực tuyến:

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise9.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise10.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise11.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise12.htm

1. Power Point Presentation:
www.chineseowl.idv.tw/PowerPoint/study_plan.ppt

2. Chương trình học:

Viết kế hoạch học tập một cách hiệu quả

Tiếng Anh kĩ thuật

3. Sách:
Viết kế hoạch học tập một cách hiệu quảTed Knoy

4. Bài viết:

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy(Phần 1/2)

Viết lí lịch công việc tiếng anh cho kĩ sư chuyên nghiệp Ted knoy (Phần 2/2)

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (110) : MathScinet Tutorial
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (15) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Ranking first globally among major causes of fatality, cancer also causes the immunity of patients to become resistant to therapeutic drugs. Restated, as cancer cells develop a tolerance towards chemotherapy, multi-drug resistance forms in tumor cells.

Vấn đề nghiên cứu: While multi-drug resistance to chemotherapy poses a major obstacle in treating cancer patients, the lack of alternative methods to aggravate medicine dosage or radiotherapy or excise the part organ makes it impossible to resolve this dilemma.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: While conventional treatment terminates multi-drug resistance of tumor cells by aggravating the medicine dosage, doing so can seriously injure normal cells in the human body following radiotherapy and excising of organs.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to enhance the effectiveness of conventional therapeutic treatment methods makes it impossible to over drug resistance in tumor cells, creating an adverse impact towards the metastasis of these cells.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s