Chỉnh sửa cho rõ rang (8/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Hai Phong Ho Chi Minh

Chỉnh sửa cho rõ rang (8/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chỉnh sửa cho rõ rang (8/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (119): How to Write a Great Research Paper
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (16) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Biotechnology)
Chỉnh sửa cho rõ rang (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (8/15)

Người viết văn bản về khoa học thường viết không suy nghĩ, tất nhiên, dẫn tới sự hiểu lầm của độc giả, do đó viết một cách rõ ràng càng trở nên quan trọng, ngoài việc viết bài báo một cách chính xác, còn để làm cho người đọc không hiểu sai những ý nghĩa mà bạn muốn đề cập.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. The adjustment factors are found by selection of the appropriate levels and to vary the surrounding
factors.

10. Being a volatile compound, the chemist handled the mixture with extreme caution.

11. The new computer has many improved functions that reached the market last week.

12. The modem offered by the manufacturer with the latest functions has many advantages over older
models.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (119) : How to Write a Great Research Paper
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (16) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a novel fabrication method for the conventionally used SPR as an alternative to a localized growth nanoparticle method adopted to fabricate LSPR.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a gold seed with a diameter of 13nm can be created using a hotplate. ATPMs (3-(2-Aminoethylamino) propyltrim ethoxysilane) can then be coated on the glass with gold seeds spilled on top. Next, gold seeds can be wrapped in silver. Next, an appropriate connection can be made with nanoparticles, enabling the sample to be detected by LSPR.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the methods adopted to fabricate LSPR are easier and less expensive than those of SPR despite their ability to detect samples with a low concentration.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: More than biosensor applications, LSPR can be applied to the fabrication of other components, conserve material costs and detect samples with a low concentration, enabling the detection of diseases in their early stages.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s