Chỉnh sửa cho rõ rang (12/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nhà 1

Chỉnh sửa cho rõ rang (12/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Chỉnh sửa cho rõ rang (12/15) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng
anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (123): MS Word – How to make Table of
Contents Automatically
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: )
(16) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
Chỉnh sửa cho rõ rang (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (12/15)

Người viết văn bản về khoa học thường viết không suy nghĩ, tất nhiên, dẫn tới sự hiểu lầm của độc giả, do đó viết một cách rõ ràng càng trở nên quan trọng, ngoài việc viết bài báo một cách chính xác, còn để làm cho người đọc không hiểu sai những ý nghĩa mà bạn muốn đề cập.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

6. The proposed procedure can be easily implemented in an industrial setting.
This is despite the fact that it lacks a rigorous theoretical
justification.

7. The SN ratio allows optimization of the parameter design procedure and that
this procedure is decomposed into two smaller optimization steps.

8. The proposed method is accurate, effective and does not cost that much.

9. The derived solution not only provides a feasible strategy, but also
measurements of the position are accurate.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (123) : MS Word – How to make Table of Contents Automatically
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (16) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Developed by Professor Rossi for microdosimetric investigation of radiation in 1960, a dosimetric method based on a low pressure tissue equivalent proportional counter has been extensively adopted in radiation dosimetry. According to the International Commission on Radiation Units and Measurements, microdosimetric parameters consist of energy deposited, specific energy and energy imparted. This counter is a spherical chamber with a tissue equivalent wall and filled with tissue equivalent gas. As the principal instrument of microdosimetry based on the Bragg-Gray cavity principle, this gas-filled counter determines the dose and dose equivalent to small volumes of human tissue when high energy radiation is behind the shielding of high energy accelerator and spacecraft.

Vấn đề nghiên cứu: A linear accelerator can accelerate electrons to generate high energy electrons or x-ray with different energy regions, thus producing a photonuclear reaction when the energy exceeds 10 MeV. This reaction subsequently emits neutrons. When human tissue is irradiated by the bremmsstrahlung photon, as created in a linear accelerator, the patient receives a significant dose of photo-produced neutrons. However, the tissue equivalent proportional counter for a linear accelerator with one or more products and neutrons of microdosimetry has not been investigated experimentally.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Additionally, the neutron response of a tissue equivalent proportional counter depends on the atomic composition of gas in a neutron energy region below 300 keV. The neutron response depends on the atomic composition of the counter for neutrons above 300 keV. While the regular spherical shape of the counter was selected so that its response would be more or less independent of the direction from which the radiation emits, the spherical shape is a challenging task for design purposes.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Neutron response depends on construction of the tissue equivalent proportional counter and atomic composition of materials used in a counter design. Therefore, given various radiation types, measurement methods and angles for the linear accelerator, enhancing the counter design and materials is problematic. Moreover, measuring the equivalent dose of high energy neutrons is problematic for radiation protection dosimetry and microdosimetry owing to the lack of standard devices for investigating the mixed radiation field.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s