Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Huyền Thiên cổ quán

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (1/12) (Chỉnh sửa cho
rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (127): How to choose reference
management software
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (18) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)
Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (1/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nếu chủ ngữ và động từ không được sử dụng tương thích với nhau, thì không những gây ra sự bối rối của người đọc mà còn dẫn tới vấn đề logic trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. A number of innovative developments ( has , have ) been made in the Multi-
component injection molding process in recent years.

2. A gas channel design that ( guides , guide ) the gas flow to the desired
locations ( is , are ) one of the key factors that determine a successful
application.

3. The delay time along with gas injection points ( is , are ) important in
producing injection-molded parts of quality.

4. Neither the processing parameters nor the amount of polymer melt injection
solely ( determine , determines ) a successful gas channel design.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy
科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (127) : How to choose reference management software
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (18) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Radiotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Ranking eighth among all cancers in Taiwan and first among children, leukemia is on the rise. In vivo detection of leukemia in children can be determined using hydrogen 1 magnetic resonance spectroscopy (MRS).

Vấn đề nghiên cứu: Although capable of differentiating between red bone marrow and yellow bone marrow, the MRS signal for the bone marrow only has two peaks: a red bone marrow-like water signal at 4.6~4.8ppm and a yellow bone marrow-like fat signal at 1.1~1.3ppm. Examinations performed at 1.5T magnetic do not yield a clear MRS signal, explaining why in vivo detection of bone marrow in qualitative and quantitative analyses is extremely difficult.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Earlier investigations on bone marrow biochemical analysis adopted the biopsy technique. Given advances in medical modalities in recent years, characterization of MRS is not invasive and surveys continue in different echo times. Further investigation could help differentiate between the percentage of normal and abnormal bone marrow of Leukemia.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to analyze the MRS signal for the bone marrow of leukemia makes it impossible to develop a method that is not invasis and more effective than conventional therapeutic follow up methods. Therefore, a photon MRS in vivo method must be developed, capable of assessing the bone marrow of leukemia to supersede conventional examinations.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s