Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bateau sur le Mékong

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong
viết văn bản tiếng anh) (10/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (152): Chinese Science Citation Database: Introduction
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (17) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)
Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (10/12)

Nếu chủ ngữ và động từ không được sử dụng tương thích với nhau, thì không những gây ra sự bối rối của người đọc mà còn dẫn tới vấn đề logic trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Genetics ( has , have ) drawn increasing interest in recent
years.

2. A statistical Taguchi approach in addition to a
backpropagation neural network model ( is, are ) developed in this study.

3. Neither conventional models nor previous literature (address , addresses ) the backpropagation delay
problem in this structure.

4. Unknown variables or time significantly ( influence , influences ) the product quality when the
machine parts are in close proximity to each other.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (152) : Chinese Science Citation Database: Introduction
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (17) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Industrial Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Logistics centers play a pivotal role in ensuring that the importing and exporting activities of international firms are implemented efficiently, ensuring that commercial trade can satisfy consumer demand and offer quality services. While enterprises outsource their logistic needs for various reasons, of priority concern is reducing overhead costs and increasing efficiency.

Vấn đề nghiên cứu: However, conventional management practices of logistics centers have difficulty in complying with the demands of local enterprises, negatively impacting the quality of services delivered. owing to the inability to effectively respond to corporate changes such as the demand for increasingly smaller products and materials, a shorter product life cycle, and limited time in ordering and purchasing goods. Given the important role that logistics centers play in an enterprise’s success, lowering overhead costs is essential in the following areas: inventory management, transportation management, circulation and processing, technological know how and information infrastructure. In terms of service, a rapid reaction and ability to cooperate with enterprises is vital for logistics centers。

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: According to statistics from 1996 to 1998, only 15% of all local enterprises in Hsinchu City chose logistics centers to fulfill importing and exporting requirements owing their lack of confidence in their effectiveness. Moreover, according to a Ministry of Economic Affairs report in 1999 , although market demand for logistical support exceeds 55%, logistics firms fulfill only around 35% of that demand.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The lack of confidence among local enterprises in the quality of services offered by logistics centers will not only curtail the growth of this sector, but also impede sound management practices in importing and exporting. The inability to enhance the quality of service stems from the inability to identify the consumer demand, understand customer’s intentions and offer quality services that satisfy consumer demand. the enterprise corporation great impact if without choosing good the logistics center to grow up on the performances of enterprises.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s