Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Boatman in the Mekong Delta - Flickr - exfordy

“>Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (153) : Essential Science Indicators: Introduction
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TzThstFgl_s

“>Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (11/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong
viết văn bản tiếng anh) (11/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (153): Essential Science Indicators: Introduction
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (17) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)
Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (11/12)

Nếu chủ ngữ và động từ không được sử dụng tương thích với nhau, thì không những gây ra sự bối rối của người đọc mà còn dẫn tới vấn đề logic trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. The number of theoretical investigations on bubble/liquid displacement in a tube ( is , are )
increasing.

6. The physical phenomena associated with gas penetration within the polymer melt (require , requires )
further clarification.

7. Neither of the conditions ( affects , affect ) gas penetration within the polymer melt much.

8. Members of the scientific community that ( studies , study ) genetic similarities between rats and
humans ( is , are ) divided on the issue.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TzThstFgl_s
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (17) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a flexible and accurate fuzzy theory-based AHP method that applies fuzzy theory to the business ratings of logistics centers, providing corporate managers with an effective criterion to assess the management practices of logistics centers and the quality of services delivered. In doing so, enterprises can identify the specialties of logistics centers and construct an effective criterion to for administrators to evaluate the effectiveness of logistics centers based on a clear criteria.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, a questionnaire can be designed based on interviews with managers of logistics centers. Data obtained from those interviews regarding service quality can then be analyzed using the AHP method and fuzzy theory. Next, service quality of logistics centers can be determined using an AHP-based criteria. Additionally, quality of service can be assessed based on the corporate expectations, enabling us to select the best logistics center from available options. Moreover, customer service and other special services can be incorporated into efforts to achieve customer satisfaction. In sum, outsourcing corporate needs to logistics centers requires satisfying specific demands that are flexible in responding to sudden changes in a business environment.

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed fuzzy theory-based AHP method can enable local enterprises to evaluate the effectiveness of logistics centers based on a criterion index, subsequently increasing corporate competitiveness and efficiency by 25% while reducing personnel costs by 10%. Additionally, the proposed method provides an effective means of assessing the quality of services provided by logistics centers, Logistics centers must respond to specialized consumer demands. For instance, inventory stock management must comply with “Just In Time’ policies, in which orders are combined into order Consolidation , effective customer reaction, i.e., – Efficient Consumer Response (ECR ), a fast reaction, i.e., Quick Response (QR ) , continuously mending Goods for- Continuous Replenishment Process (CRP ), and managing stocks–, in which the vendor acts on behalf of others. Various demands include Managed Inventory (VMI ).

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed AHP-based method and fuzzy theory can provide an effective means of assessing the quality of services provided by logistics centers, thus offering the eenterprise managers corporation chief executive officer(CEO ), to propose with the ability to enhance the quality of serviceng and improving the strategy-tactics model for the logistics centersstrategic management procedures, . ultimately enhancing the global competitiveness of Taiwanese enterprises by providing them with clear management guidelines for evaluating their suppliers.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s