Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (12/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Mekong Delta Vietnam(1)

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (12/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa
trong viết văn bản tiếng anh) (12/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (154): Essential Science Indicators: Baselines & Thresholds
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (18) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)
Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (12/12)

Nếu chủ ngữ và động từ không được sử dụng tương thích với nhau, thì không những gây ra sự bối rối của người đọc mà còn dẫn tới vấn đề logic trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. Either surface tensions or thickness ratio ( plays , play ) an important role in determining the
interface shape of a bubble nose.

10. Each of the conditions ( is , are ) far more complicated than reported in the above studies.

11. Melt temperature accompanied by mold temperature in all cases ( impact , impacts ) skin melt
thickness.

12. To test the constructed network model and to identify the real optimal parameter setup ( is , are )
of primary concern in this study.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (154) : Essential Science Indicators: Baselines & Thresholds
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (18) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Healthcare Management)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Since its establishment in 1995, Taiwan’s National Health Insurance scheme has strived to provide medical coverage for all of the island’s residents under the auspices of the National Health Insurance Bureau. By 2005, the National Health Insurance Bureau was approaching bankruptcy, making it extremely difficult to effectively manage the financial resources of hospitals. Given continuous advances in medical science and medical instrumentation, the medical sector in Taiwan has become intensely competitive, necessitating that hospitals provide quality medical services under limited medical resources. Given the island’s elevated living standards, an increasing health consciousness among the general public has led to a strong societal demand for hospitals to offer high quality medical treatment and services. Generally, rather than concerned with the price of medical treatment, patients are more concerned with the level of treatment.

Vấn đề nghiên cứu: Despite the high quality medical care provided, hospitals often have difficulty in understanding customer’s needs. More specifically, conventional statistical methods such as AHP and TOPSIS cannot analyze how patients select a hospital for treatment, making it extremely difficult to devise effective business management strategies.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: For example, of the nearly 200 patients expressing dissatisfaction with Wanfang Hospital in 2004, 30% resented medical care, 25% felt that medical personnel had poor professional attitudes, 25% were dissatisfied with hardware equipment and the remaining 20% expressed dissatisfaction over a miscellaneous range of items.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Given the lost revenues of nearly 25% from governmental subsidized care, Wangfang Hospital finds it nearly impossible to increase revenues generated from non-subsidized patients without clearly analyzing patient satisfaction/dissatisfaction levels.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s