Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Arroyo dans le delta du Mékong (Vietnam) (6658765001)

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (9/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong
viết văn bản tiếng anh) (9/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (151): From publication to impact: tools to measure research
impact
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (24) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Industrial Engineering)
Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (9/12)

Nếu chủ ngữ và động từ không được sử dụng tương thích với nhau, thì không những gây ra sự bối rối của người đọc mà còn dẫn tới vấn đề logic trong câu.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. What kind of limitations ( does , do ) the process engineer
face in a simulated environment?

10. More than one position ( was , were ) taken on the
environmental issue for the reason that diverse opinions could be shared.

11. To exert uniform pressure on the molded part until it is sufficiently solidified and injected and
to substantially reduce operating expenses in terms of material costs ( is , are ) relevant tasks
during the post-filling stage.

12. The majority of the faculty ( feels , feel ) that constructing a new facility would encourage new
students to enroll in the program.

Trả lời:

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy 科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (151) : From publication to impact: tools to measure research impact
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế

Tổ chức lớp viết báo khoa học Kỹ thuật đăng trên tạp chí quốc tế (24) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Industrial Engineering)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a product/process optimizing procedure based on ABC method, capable of efficiently optimizing a system regardless of the system complexity.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, experimental observations of quality characteristics for a system can be formed based on statistical approaches. Given the ability to simultaneously evaluate multiple inputs and outputs for a system, quality performance of the system can then be assessed using the ABC method. Next, a solving scheme can be used to obtain the optimal factor-level combination of the complete system. Additionally, a verification process can be added to the optimizing procedure to verify the quality improvement of the optimal factor-level combination.

Kết quả dự kiến: As anticipated, capable of alleviating the limitations of the conventionally adopted Taguchi method, the proposed procedure using ABC method does not require specific assumptions regarding a system, allowing it to efficiently determine an optimal factor-level combination for a system. Additionally, statistics can enhance the solving efficiency for the optimizing procedure. The proposed procedure can also significantly enhance quality performance regardless of design complexity. Restated, the proposed procedure can obtain a robust design for a system.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, the proposed product/process optimizing procedure using ABC method can contribute to efforts to continuously improve the conventional Taguchi method and optimization schemes for multiple quality characteristics, subsequently helping manufacturers to optimize recent complex design systems to satisfy diversified customer and technology requirements. Furthermore, the proposed procedure can obtain a factor-level combination more robust than the conventional Taguchi method, enabling manufacturers to earn a profit from quality improvement.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s