Dự báo xu hướng thị trường (Phần 1) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật

Bàn thờ Thích Thiện Quang

Dự báo xu hướng thị trường (Phần 1) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Dự báo xu hướng thị trường (Phần 1) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật
– Trình bày ngắn gọn lý do cho việc phát triển sản phẩm này: Về mặt kĩ thuật (a) Các sản phẩn tương quan (b)Lợi nhuận tiềm năng
– Về mặt tài chính: Xu thế thị trường của lĩnh vực cần phát triển
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (160): Web of Science: Search tips
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (21) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Finance)
Dự báo xu hướng thị trường (Phần 1) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật

* Trình bày ngắn gọn lý do cho việc phát triển sản phẩm này: Về mặt kĩ thuật (a) Các sản phẩn tương quan (b)Lợi nhuận tiềm năng

Ví dụ tham khảo
A growing elderly population will lead to an increase in the rate that individuals retire, with a shrinking younger generation to support the elderly. Therefore, understanding how the quality of life of the elderly and the retail housing market for this age group are related has received increasing attention given current trends in Taiwan’s aging society.

* Về mặt tài chính: Xu thế thị trường của lĩnh vực cần phát triển

Ví dụ tham khảo
While Taiwan’s elderly individuals over 65 years old in 2003 comprised 9.2% of the entire population, this figure will increase to 15.9% by 2021. To effectively respond to this population shift, policy makers and various health care professionals are concerned with how to effectively coordinate available resources

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise571.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise572.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise573.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise574.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise575.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise576.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (160) : Web of Science: Search tips
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (21) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Finance)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Credit cards are used pervasively worldwide, encouraging consumer behavior while alleviating security concerns and offering convenience. Credit card issuing companies, retailers, the receiving bank and credit card agencies have become the mainstream means of societal transactions. In a cashless century, credit cards encourage consume spending by borrowing the cash for a purchase in advance.

Vấn đề nghiên cứu: Given rapid changes in consumer trends, credit card issuing companies often lose their competitiveness owing to a high consumer turnover rate.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: As is estimated, the economies of scale for the credit card issuing sector are approximately 500,000 credit cards. However, with the increasing number of credit card issuing companies, that figure will increase to 700,000. While Taiwan currently has 54 credit card issuing companies, forty of those have not achieved economies of scale, explaining the fierce competition in this sector.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability of credit card issuing companies to enhance communication with consumers through effective procedures such as integrated marketing communication makes it impossible to promote the brand recognition of the banking sector in issuing credit cards.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s