Dự báo xu hướng thị trường (Phần 2) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật

Quan Âm Phật Đài

Dự báo xu hướng thị trường (Phần 2) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Dự báo xu hướng thị trường (Phần 2) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật
– Kế hoạch tổ chức và phương án phát triển sản phầm: (a) Hoạch định kế hoạch (bao gồm chủ điểm hoạt động và mục đích tối cao) (b) Giới hạn của phương án thực hiện
– Điều tra thị trường: (a)Tiềm lực của hang sản xuất sản phẩm (b)Phạm trù sử dụng của sản
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (164): Biosis: Introduction
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (23) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Finance)
Dự báo xu hướng thị trường (Phần 2) Tiếng Anh tiếp thị trong quảng cáo kỹ thuật

* Kế hoạch tổ chức và phương án phát triển sản phầm: (a) Hoạch định kế hoạch (bao gồm chủ điểm hoạt động và mục đích tối cao) (b) Giới hạn của phương án thực hiện

Ví dụ tham khảo
Effectively promoting the usche of solar energy requires an emphasis not only on its continuous development to gain public confidence in its ability to provide for energy consumption in the future, but also on its applicability in a diverse array of product appliances and facilities.

* Điều tra thị trường: (a)Tiềm lực của hang sản xuất sản phẩm (b)Phạm trù sử dụng của sản phẩm

Ví dụ tham khảo
According to Taiwan’s Annual Real Estate Report, an increasing number of individuals will live independently in rented apartment units located in housing complexes where the elderly live exclusively. While such a trend is aimed at upper income elderly, marketing efforts should be made to promote this future living trend among this growth sector in Taiwan and gain societal acceptance in a traditional society where the younger generation is normally expected to care for the elderly.

Phần kiểm tra nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise571.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise572.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise573.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise574.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise575.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise576.htm

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Dự báo xu hướng thị trường

Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ phát triển

Mô tả một dự án cho việc phát triển một sản phẩm hoặc dịch vụ
http://owl.lhu.edu.vn/5-3-mo-ta-mot-du-cho-viec-phat-trien-mot-san-pham-hoac-dich-vu/

Giới thiệu một công ty hoặc tổ chức

Giới thiệu một bộ phân hoặc sở

Giới thiệu một công nghệ

Giới thiệu một ngành công nghiệp

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (164) Biosis: Introduction
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (23) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Finance)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: The increasing popularity of credit cards in Taiwan has led to stringent competition domestically. Banks encourage prospective customers to hold multiple credit cards by relaxing approval and credit reference procedures.

Vấn đề nghiên cứu: However, such practices have significantly undermined the creditworthiness of issuing banks, leading to increased outstanding debts and a higher risk of defaulted loans. With this respect, previous studies have seldom attempted to measure quantitatively the varying degrees of risk among potential credit card customers to identify both varying degrees of risk and reasons for credit card debt.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: To illustrate the severity of this problem, Taiwan has an average of 2.8 cardholders from the currently 6,321 credit cards available domestically, with credit card debt reaching 46%.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to discriminate between varying degrees of risk among potential customers will only further exacerbate the credit card debt crisis.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s