Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh

Cầu Thoại Hà 3

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (163): Web of Science: Quick Tour
* Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (22) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)
Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn (phần 2) (Thư viết kỹ thuật bằng tiếng Anh)

* Miêu tả chi tiết về chỗ ở và giao thông

1. Besides providing accommodations and transportations arrangements during your stay, we would also
like to show you some of Taiwan’s cultural and historical places of interest.

2. I advise that you stay here for an additional week or so to see some of Taiwan’s scenic spots and
places of historical significance.

* Các chỉ dẫn cần thiết dành cho diễn giả trước khi khởi hành

3. Please send us your lecture titles and related handouts before January 10, 2005 so that we will have
sufficient time to make copies and appropriate arrangements.

4. I need your curriculum vitae, with contents to include the following name, date of birth, place of
birth, nationality, address, e-mail address, telephone number, marital status, academic
qualifications, professional experience, scientific achievements, current scientific activities,
other science-related activities and selected publication.

Phần thi nghe online

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise474.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise475.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise476.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise477.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise478.htm

www.chineseowl.idv.tw/html/listening_lab/exercise479.htm

Ví dụ

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/invit.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/consul.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/setting.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/letters.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/financ.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/travel.html

www.chineseowl.idv.tw/html/correspondence/date.html

1. Chương trình học:

Thư tín tiếng Anh ngành kĩ thuật

Tiếng Anh ngành kĩ thuật

2. Sách:

Viết email tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả Ted Knoy

Sổ tay thư tín tiếng Anh tham khảoTed Knoy

3. Bài viết:
Cách giao lưu hiệu quả bằng tiếng Anh giữa kĩ sư trong nước với người nước ngoài Ted Knoy

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài(Phần 1/2)

Giao lưu tiếng Anh một cách hiệu quả trong ngành kĩ thuật tại nước ngoài (Phần 2/2)

4. Power Point

Truyền thông trực tuyến hiệu quả

Tìm kiếm đào tạo kỹ thuật

Trao đổi thông tin

Làm cập kỹ thuật ở nước ngoài

Mời diễn giả và chuyên gia tư vấn

Sắp xếp chương trình tham quan du lịch

Yêu cầu thông tin

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (163) Web of Science: Quick Tour
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học thương mại đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (22) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Healthcare Management)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should develop a knowledge management-based method for emergency medical units to benchmark staff performances, ultimately enhancing the quality of medical services.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, attitudes towards how to incorporate knowledge management practices in emergency medical units can be solicited via a questionnaire survey. Based on those results, principal components for a knowledge management-based performance’s index can be identified. Appropriate benchmarks to assess the performances of emergency unit staff can then be identified by using analytic hierarchy process (AHP).

Kết quả dự kiến: As anticipated, the proposed knowledge management-based method for emergency medical units can enhance orientation training and related contents, as well determine the appropriate frequency of such training. Capable of elevating work productivity of staff personnel to 80%, the proposed method can ensure that the rate of rapidly diagnosing the ailments of emergency patients can be increased to 90%.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: Importantly, effectiveness of the proposed method in raising the quality of emergency medical services and upgrade the knowledge skills of medical professionals can allow staff personnel to fully realize their potential through knowledge sharing.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s