Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Bàn thờ đình Định Yên

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (10/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết
văn bản tiếng anh)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (188): Future of academic publishing
* Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (23) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (10/12)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

1. Incomplete data is commonly referred to as censored data and often occurs when the response variable
is time to failure, e.g., accelerated life testing.

2. Their method suggested either using iterative least squares (ILS) to analyze censored data or the
initial fit is used to estimate the expected failure time for each censored observation.

3. The TOPSIS value for each trial and the optimal factor/level combination can be determined in the
following steps:

Apply equations (4) ~ (8) to compute the relative closeness of each trial.

The TOPSIS value in the ith trial is set to the designated value.

The factor effects based on the TOPSIS value are estimated.

Determine the optimal control factors and their levels.

4. The systems manager is in no case responsible for combining the experimental design techniques with
quality loss considerations and careful consideration of how the various factors affect performance
variation.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (188) Future of academic publishing
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (23) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Biotechnology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Cellular signal transduction includes many cell signal pathways, an area having received considerable research interest. The cell endoplasmic reticulum (ER )Ca2+ pool attempts to maintain an ion concentration balance of cellular calcium, which is an extremely important organelle. Among the calcium, an ion is cellular ER to proceed with the protein translation, protein translocation, folding and cellular ER translation protein to confirm ER Ca2+ pool plays a significant role. However, these functions should mainly cause the implementation of many resident ER Ca2+–binding proteins.The existence of many Ca2+-binding proteins in the ER is widely documented. Additionally, although passive in producing ER inside the high concentration, these proteins have an important physiological function. Additionally, the protein kinase C accepts some physiological functions after stimulation. Protein kinase C belongs to serine-threonine kinase about the message transduction The cell-related hormone or growth factor is used to proceed to the next step for activation of phospholipase C, thus producing DAG. Finally, protein kinase C is activated.

Vấn đề nghiên cứu: However, in addition to having many isoforms, PKC can differentiate between conventional PKCs (a, b1, b2, and g), novel PKCs (d, e,ηandθ), atypical PKCs (ζandλ/ι) . Previous research focused on ER and how to regulate the calcium concentration of the intracellular pathway. . Therefore, these PKC isoforms activate to some degree correlation. However, PKC cannot clearly identify the different types of cell lines that inhibit ER Ca2+ sequestering activity. PKC has also not been investigated with respect to the intracellular Ca2+ pool.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: Still, ER Ca2+ pool has not been investigated with respect to PKC isoforms in cell signal transduction, the functions of PKC and DNA transcription or translation as well as various intracellular pathways. Moreover, conventional cell culture methods can not thoroughly understand the cellular pathway of PKC, making the cellular apoptosis mechanism unclear as well.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: The inability to thoroughly understand protein kinase C and the cell signal pathway will negatively impact the physiological characteristics of PKC with respect to cellular life and death.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s