Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (2/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Một lối vào nơi hành đạo của Đạo Dừa

Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (2/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh) (2/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (180): How to Publish in a Top Journal (7/11)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 1)
* Nền tảng (Ví dụ: Medical technology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (2/12)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

5. Experimental design is used in this method to arrange the design parameters and noise factors in the
orthogonal arrays and computing the signal-to-noise (SN) ratio based on the quality loss for each
experimental combination.

6. The relative importance of each response can be transformed into a fuzzy number through means of the
establishment of a formal scale system that can be used to convert linguistic terms into their
corresponding fuzzy numbers and to express the relative importance of each response by the
linguistic term.

7. The Taguchi approach provides a combination of experimental design techniques with quality loss
considerations and that the average quadratic loss is minimized.

8. The conventional approach happens to be cumbersome, complicated and wastes too much time.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (180) How to Publish in a Top Journal (7/11)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 1)

Nền tảng

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu (Setting of research proposal): Mô tả một xu hướng phổ biến, phát triển hoặc hiện tượng trong lĩnh vực của bạn để người đọc có thể hiểu được bối cảnh mà bạn đề xuất nghiên cứu đang được thực hiện.

Vấn đề nghiên cứu (Research problem) : Mô tả các hạn chế chính hoặc thất bại của các nghiên cứu trước đây hoặc các phương pháp đã nghiên cứu khi giải quyết các xu hướng, phát triển hoặc hiện tượng đã nêu.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu (Quantitative specification of research problem): Định lượng hoặc đưa ra một ví dụ về vấn đề nghiên cứu được trích dẫn trong tài liệu tham khảo trước đó.

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu (Importance of research problem) : Mô tả các hậu quả về mặt lý thuyết và thực tế nếu không giải quyết vấn đề nghiên cứu.

Nền tảng (Ví dụ: Medical technology)

Thiết lập các đề xuất nghiên cứu: Coronary artery angiography (CAG) can not divide the severity of left main coronary artery (LMCA) with plaque or fibrous lesion, making impossible an appropriate and immediate treatment strategy and necessitating an alternative means of determining the severity of a lesion to prescribe such a strategy. In practice, CAG displays coronary arteries by combining an x-ray intensity of 100~150 kVp and 10 mAs, making it further impossible to acquire the images of plaque and fibrous lesion with a low intensity X-ray and explaining why the severity of the lesion is often underestimated.

Vấn đề nghiên cứu: For overcoming this problem, although scanning these images with intra-vessel ultrasound (IVUS) is a feasible alternative, how to define an accurate stenosis rate when calculating the cross-section area ratio is problematic.

Đặc điểm kỹ thuật định lượng của vấn đề nghiên cứu: The reference is defined as the LMCA with IVUS scanning. The clinical criteria value of a normal vessel cross-section area (CSA) is defined as the percentage confident area (Mean lumen area minus 2* standard deviation)

Tầm quan trọng của vấn đề nghiên cứu: Although the control group can be defined as the LMCA with CAG, whether it is normal can not be determined by comparing their CSA results. Consequently, a precise treatment strategy can not be devised without comparing the criteria value and the abnormal value.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s