Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (3/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)

Nghe ca cổ trên cồn Quy

Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (3/12) (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh)
Viết tiếng Anh học thuật Bảng tin hàng ngàym:
* Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản
tiếng anh) (3/12)
* Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (180): How to Publish in a Top Journal (8/11)
* Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 2)
* Thực hiện (Ví dụ: Medical technology)
Cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán (Chỉnh sửa cho rõ rang) (Đào tạo chỉnh sửa trong viết văn bản tiếng anh) (3/12)

Văn bản tiếng Anh trong khoa học và công nghệ, xây dựng câu phải có sự nhất quán.

Hãy in ra các bài tập sau đây và sử dụng dấu bản thảo thích hợp để sửa chữa những câu này:

9. The two-step procedure not only identifies those factors that significantly affect the signal-to-
noise (SN) ratio, but also the levels that maximize SN are found.

10. Logethetis (1988) proved that strong non-linearities exist and the B technique was also recommended
for use by him.

11. This work not only proposes an effective procedure based on the rank transformation of responses
and regression analysis, but also the singly censored data are discussed.

12. The following steps describe the procedure:

Step 1: Calculate the normalized decision matrix.

Step 2: The weighted normalized decision matrix is calculated.

Step 3: The ideal and negative-ideal solution is determined.

Step 4: Calculate the separation measures.

Step 5: The relative closeness to the ideal solution is calculated.

Step 6: The preference order is ranked.

Trả lời

Advanced Copyediting Practice for Chinese Technical Writers by Ted Knoy科技英文編修訓練手冊 ( 進階篇 ) 柯泰德

1. Power Point Presentations:

Kết hợp viết văn bản chính xác và rõ ràng

Đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ

Đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa

Cấu trúc câu đề phải có sự nhất quán

Loại bỏ các vấn đề vể chỉnh sửa

Kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu

Tránh sự thay đổi không cần thiết trong một câu

Kết hợp viết chính xác và viết rõ ràng

2. Bài viết:
Các vấn đề thường gặp khi viết luận văn kỹ thuật
Editing for Conciseness and Clarity in an ESL Writing Class by Ted Knoy
Video giảng dạy viết bài báo tiếng Anh (181) How to Publish in a Top Journal (8/11)
Theo dõi video này để tăng cường khả năng viết bài báo tiếng Anh
Viet OWL – Chỉnh sửa báo Khoa học đăng trên tạp chí Quốc tế
Tổ chức lớp viết báo khoa học Y khoa đăng trên tạp chí quốc tế (Ví dụ: ) (26) (phần 2)

Thực hiện

Mục tiêu nghiên cứu (Research objective) : Mô tả mục tiêu của nghiên cứu đề xuất của bạn và bao gồm các đặc điểm chính riêng biệt của nghiên cứu để đạt được mục tiêu nghiên cứu , điều mà đã không được thực hiện trong nghiên cứu trước đây ( một câu )

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu (Methodology to achieve research objective) : Mô tả ba hoặc bốn bước chính để đạt được mục tiêu nghiên cứu của bạn.

Kết quả dự kiến ( Anticipated results) : Mô tả các kết quả định lượng mà bạn hy vọng sẽ đạt được trong nghiên cứu của bạn.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn (Theoretical and practical contribution to field) : Mô tả cách thức phương pháp hoặc kết quả nghiên cứu đề xuất của bạn sẽ đóng góp về mặt lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu, quy luật và cũng đóng góp thiết thực trong sản xuất, ngành công nghiệp dịch vụ.

Thực hiện (Ví dụ: Medical technology)

Mục tiêu nghiên cứu: Based on the above, we should attempt to determine the ratio of the plaque and fibrous lesion to CSA in order to enable medical personnel to assess the severity of a lesion.

Phương pháp để đạt được mục tiêu nghiên cứu: To do so, severity of a lesion can be determined based on the melanized value of the x-ray penetrating various density materials. The vessel lumen can then be directly scanned using IVUS and, in doing so, not only divide different stenosis rates but also display the anatomy three-dimensionally.

Kết quả dự kiến: As anticipated, analysis results can verify the effectiveness of IVUS scanning in providing a safe and accurate means of diagnosing patients, enabling medical personnel to prescribe accurate treatment based on IVUS results.

Đóng góp trong lĩnh vực lý thuyết và thực tiễn: In contrast with CAG, IVUS is a safe, immediate and precise diagnosis method that can not only facilitate an evaluation of lesions in the LMCA, but also enable cardiologists to effectively treat patients and, ultimately lower the mortality rate of CAD patients and medical expenses.

Source:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s